BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5225

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012Verzending vraag
10/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3212
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5225 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 10 februari 2012 :

Wat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) betreft:

1. Het Directiecomité is het enige beheersorgaan bij het FAVV. Het Directiecomité staat de gedelegeerd bestuurder van het FAVV bij in de uitoefening van zijn opdrachten met het oog op het bepalen van de strategie, het verzekeren van de coördinatie tussen de diensten onderling evenals van hun activiteiten, het voorstellen van het begrotingsontwerp en de eventuele wijzigingen, het voorstellen van het jaarlijks personeelsplan en zijn eventuele wijzigingen.

2. Het Directiecomité van het FAVV voldoet aan de voorwaarden bepaald door art. 4 §1, van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Anno 2011 is dit directiecomité samengesteld uit een Voorzitter, in casu de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door vier directeurs-generaal van de besturen. Op vraag van de Voorzitter, en mits goedkeuring door het directiecomité, kan het directiecomité worden uitgebreid met maximaal zeven leden.

Momenteel is de samenstelling van het directiecomité uitgebreid met zes leden. In casu, moet er nog in de vervanging van één bijkomend lid worden voorzien.

Het is samengesteld uit personen die een management- of directiefunctie in het FAVV verzekeren en is geen orgaan dat onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. De samenstelling moet alleen maar de taalpariteit onder zijn leden kunnen verzekeren.

Het Directiecomité is samengesteld uit 9 mannen en één vrouw. De Voorzitter is eveneens een man.

Wat het Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB) betreft:

1) Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, verkort BIRB, heeft als beleidsorganen een raad van bestuur en een bestendig comité. De raad van bestuur van het BIRB is samengesteld uit tien effectieve leden en tien plaatsvervangende leden. vijf worden aangeduid door de federale regering, twee door de Vlaamse regering, twee door de Waalse regering en een door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bestendig comité is samengesteld uit de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal (op dit ogenblik de wnd. directeur-generaal en de wnd. adjunct-directeur-generaal) van het BIRB met raadgevende stem en vier leden van de raad van bestuur: één lid dat elk van de gewestregeringen vertegenwoordigt en één lid dat de federale regering vertegenwoordigt.

 

Effectieve leden van de RvB

Plaatsvervangende leden van de RvB

Bestendig comité

Federaal

4M/1V

3M/2V

1M

Vlaamse Gewest

2M

2M

1M

Waalse Gewest

2M

2M

1M

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1V

1M

1V

Wnd. directeur-generaal en wnd. adjunct-directeur-generaal

 

 

2M

TOTAAL

10

10

4 + 2

De voorzitters van de raad van bestuur en van het bestendig comité zijn van het mannelijk geslacht.

Wat het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) betreft:

1. Er zijn twee beheersorganen in het CODA-CERVA :

  • de Directieraad

  • de Raad van Bestuur van de rechtspersoonlijkheid

2. Samenstelling :

  • Directieraad : een voorzitter (man), vier interne leden (mannen).

  • Raad van Bestuur van de rechtspersoonlijkheid : een voorzitter (man), twee interne leden (mannen) en vier externe leden (drie mannen en een vrouw).

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie, verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en de minister van Economie, Consumenten en Noordzee.

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ) betreft :

1.De Raad van beheer en het Beheerscomité zijn de beheersorganen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (artikel 21 § 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

2. a) Op 1 oktober 2011 is de Raad van beheer als volgt samengesteld:

1° een voorzitter (een man);

2° achttien leden onder wie drie de landbouwers en vijftien de andere zelfstandigen vertegenwoordigen (twaalf mannen - vijf vrouwen - een vacant mandaat);

3° twee leden die de vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen vertegenwoordigen (een man – een vrouw);

4° twee leden die de gezinsorganisaties vertegenwoordigen ( een man – een vrouw);

5° twee leden die de ministers vertegenwoordigen die respectievelijk de Sociale Voorzorg en de Landbouw onder hun bevoegdheid hebben (een man - een vrouw);

6° de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut en zijn adjunct (twee vacante mandaten).

Er zijn geen plaatsvervangende leden.

De man-vrouwverhouding binnen de Raad van beheer is gelijk aan 16-8 (2/3-1/3).

b)Op 1 oktober 2011 is het Beheerscomité met de volgende leden uit de Raad van beheer samengesteld :

1° de voorzitter en de twee ondervoorzitters

(een man - een vrouw – een vacant mandaat);

2° twee leden (twee mannen);

2° de twee leden die de ministers vertegenwoordigen die respectievelijk de Sociale Voorzorg en de Landbouw onder hun bevoegdheid hebben (een man – een vrouw);

3° de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van het Rijksinstituut en zijn adjunct (twee vacante mandaten).

Er zijn geen plaatsvervangende leden.

De man-vrouwverhouding binnen het Beheerscomité is gelijk aan 4-2 (2/3-1/3).

Wat de DG Zelfstandigen van FOD Sociale Zekerheid betreft:

Wat betreft de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.