BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4986

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
________
papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk
________
23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3718
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4986 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

In antwoord op zijn vragen, kan ik aan het geachte lid volgende elementen meedelen :

Bij de federale overheidsdienst (FOD) Economie is in januari 2010 een project opgestart voor de overgang naar een vernieuwd printerpark met een rationeler aanbod van print-, kopie- en scanmogelijkheden, rekening houdend met het ecologie-aspect :

a) Rationeler aanbod :

- Minder toestellen :

Individuele printers en fotokopieerapparaten worden vervangen door gemeenschappelijke multifunctionele toestellen.

In ieder gebouw wordt op elke verdieping een minimaal aantal multifunctionele toestellen geplaatst.

Toestellen zijn niet meer voorbehouden voor een bepaalde stafdienst of algemene directie.

Enkel voor specifieke, gemotiveerde behoeften zijn nog individuele toestellen mogelijk.

- Centraal beheer dat onder meer verbruiksgegevens oplevert per printer.

- Nieuwe toestellen met een lagere kostprijs per afdruk / kopie.

b) Milieuvriendelijker werken :

- minder papierverbruik door per default dubbelzijdig printen ;

- minder energieverbruik door vervanging van verouderde, energieverslindende toestellen door nieuwe energiezuinige toestellen ;

- gezondere werkomgeving: printers, scanners en kopieertoestellen stoten schadelijke stoffen uit en zorgen voor geluidsoverlast. De toestellen worden standaard opgesteld in speciaal daarvoor uitgeruste lokalen.

Het vernieuwde printerpark is intussen operationeel. De afbouw van de verouderde toestellen is in uitvoering.

Bij het Belgische Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT) werd een subtiel beleid ingevoerd om het gebruik van printers te ontraden.

De printers werden vervangen door fotokopieerapparaten die als gemeenschappelijke printer met een geïntegreerde hoogstaande scannerfunctie kunnen worden gebruikt. De persoonlijke printers worden niet langer vervangen wanneer ze aan het einde van hun levensduur komen.

Het BIPT beschikt eveneens reeds verscheidene jaren over een zelf vervaardigd elektronisch documentenbeheer voor zijn pool Controle en er loopt een project om zo een systeem te introduceren voor het hele Instituut dat operationeel zal zijn tegen de zomer van 2012.

2. De websites van de FOD Economie (http://economie.fgov.be, http://statbel.fgov.be) zijn printvriendelijk. Bij de ontwikkeling van deze sites werd een specifieke print CSS voorzien. Hierdoor wordt enkel tekst afgedrukt wanneer een bezoeker van de site een bepaalde pagina afdrukt. Afbeeldingen (met uitzondering van het logo van de FOD Economie) en achtergrondkleuren worden weggefilterd.