BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3932

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Sociale zekerheid - Burgerlijke sancties - Tijdige betaling - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
________
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
geografische spreiding
________
23/12/2011Verzending vraag
27/3/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3932 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gezond functioneren van ons socialezekerheidssysteem veronderstelt een correcte betaling van de bijdrages door de werkgevers en een corresponderende goede bijdrage´nning door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Toch moet vastgesteld worden dat werkgevers soms nalatig zijn in het tijdig betalen van hun bijdragen. Tevens kunnen er redenen bestaan in hoofde van de RSZ om betalingsfaciliteiten toe te staan. Een aantal gevallen van niet-betaling van bijdragen en zelfs het verloren gaan van de rechtsvordering op de debiteuren bedreigen echter in ernstige mate het solidariteitssysteem waarop onze sociale zekerheid gebouwd is.

Krachtens artikel 28 van de "RSZ-wet" (wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) dient de werkgever op de bijdragen die niet tijdig zijn betaald, een bijdrageopslag te betalen van 10 % van het bedrag dat niet binnen de wettelijke termijn is betaald, evenals een verwijlinterest van 7 % per jaar, te rekenen van het verstrijken van deze termijnen tot op de dag van de betaling. De RSZ kan onder voorwaarden afzien van de gehele of gedeeltelijke toepassing van deze burgerlijke sancties.

Hierover volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven voor welk bedrag elk jaar van vorig decennium dergelijke ontheffingen of verminderingen van de burgerlijke sancties werden verleend en op welke gronden dit geschiedde?

2) Tevens zouden we graag van haar vernemen hoe de spreiding is over de provincies/ gewesten waarin de werkgevers/debiteuren gevestigd zijn?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2012 :

1. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen per jaar van de toegestane vrijstellingen. De bedragen hebben betrekking op zowel de gehele als de gedeeltelijke vrijstellingen, en dit van alle sancties die kunnen worden vrijgesteld ('t is te zeggen op de bijdrageopslagen, de vaste vergoeding met betrekking tot de voorschotten, de forfaitaire vergoeding met betrekking tot de aangifte, de forfaitaire vergoeding met betrekking tot de CO2-bijdrage, …) op basis van de gronden in artikel 55 van het koninklijk besluit (KB) van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

2006

-31.780.052,85 euro

2007

-37.452.323,77 euro

2008

-32.116.582,93 euro

2009

-33.148.728,40 euro

2010

-28.426.568,13 euro

Totaal 2006-2010

-162.924.256,08 euro

Gemiddelde per jaar

-27.154.042,68 euro

2. Statistische informatie betreffende de spreiding van bovenvermelde bedragen over de provincies / gewesten waar de werkgevers / debiteuren gevestigd zijn, is niet beschikbaar.