BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3687

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten
________
sociale zekerheid
alcoholhoudende drank
verkoopvergunning
eerbiediging van het privé-leven
automaat
________
16/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1365
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4107
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3687 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 10 december 2009 (artikel 6, § 6, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen ....) verbiedt het verkopen, het schenken of het aanbieden aan min-zestienjarigen van elke drank of product waarvan het effectief alcoholgehalte hoger is dan 0,5 % vol. Van elke persoon die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.

Deze wet is ook van toepassing op alcoholische dranken die via automaten worden verkocht. Sinds 10 januari 2010 mogen er geen alcoholische dranken meer via drankautomaten worden verkocht, behalve wanneer de automaten uitgerust zijn met technische middelen, bijvoorbeeld een eID-kaartlezer (een ingebouwde lezer voor de elektronische identiteitskaart), waardoor de leeftijd van de consument kan worden gecontroleerd.

In bepaalde gevallen wordt de SIS-kaart gebruikt om de leeftijd van de koper te bevestigen. Ik ben net als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbaast dat die kaart, die voor andere doeleinden gecreëerd werd, ook hiervoor kan worden gebruikt.

Het verbaast mij ook dat het Sectoraal Comité van het Rijksregister niet werd geraadpleegd vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 december 2009. Zoals bepaald in paragraaf 4 van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, moet elke controle van de identiteit door optische leesprocédés het voorwerp zijn van een koninklijk besluit, na advies van het sectoraal comité van het Rijksregister.

Als het advies van het Sectoraal Comité niet vooraf werd gevraagd zoals voorgeschreven door de wet, lijkt een advies a posteriori van dat Sectoraal Comité mij noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de ingevoerde bepalingen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.

1) Mag, uit het oogpunt van de bescherming van de persoonsgegevens, het gebruik van de SIS-kaart worden aanvaard om de leeftijd van de kopers van alcoholische dranken in drankautomaten te controleren?

2) Kunt u mij bevestigen dat de thans gebruikte toestellen in de automaten alleen de leeftijd van de koper controleren en geen toegang hebben tot de andere persoonsgegevens?

3) Bent u van plan het Sectoraal Comité van het Rijksregister om advies te vragen inzake de bescherming van de persoonsgegevens bij de aankoop van alcoholische dranken via drankautomaten?