BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3205

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
29/9/2011Verzending vraag
18/11/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3207
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3211
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3212
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3224
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3205 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 18 november 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna een overzicht te vinden van de beheerssorganen die onder mijn bevoegdheid ressorteren bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit overzicht vermeldt per beheersorgaan het aantal mannen en vrouwen bij de effectieve en de plaatsvervangende leden, alsook of de voorzitter en zijn/haar vervanger een man of een vrouw is.Naam / Nom

Opsplitsing volgens geslacht /Répartition par sexe


VoorzitterPrésident

Plaatsverv.Suppléant

Effectief lidMembre effectif

Plaatsverv. lid

Membre suppléant

M / H

V / F

M / H

V / F

M / H

V / F

M / H

V/ F

Beheerraad Koninklijke Schenking / Conseil d’administration de la Donation Royale

1

/

/

/

9

1

/

/

Beheerscomité Fedorest / Comité de gestion Fedorest

1

/

/

/

3

2

1

2

Beheerscomité Koninklijke Munt / Comité de gestion de la Monnaie Royale

1

/

/

/

3

1

4

/

Directiecomité / Comité de direction

1

/

/

/

10

/

/

/