BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
20 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11162

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Speelgoed - Veiligheid - Voorlichting - Gezinsbond
________
speelgoedindustrie
consumentenvoorlichting
veiligheid van het product
etiketteren
kinderbescherming
________
20/2/2014Verzending vraag
21/3/2014Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11162 d.d. 20 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het memorandum van de Gezinsbond, met als titel "Beleidsproject 2014", bevat een aanbeveling over de voorlichting bij de veiligheid van alle speelgoed. De Gezinsbond stelt hieromtrent voor om meer te investeren in deze voorlichting.

Hierover de volgende vragen.

1) Welke regels, gebruiken, afspraken gelden er momenteel over de voorlichting bij de veiligheid van alle speelgoed?

2) Hoe evalueert de minister de toepassing en effectiviteit daarvan? Waar liggen hier uitdagingen en noden?

3) Hoe interpreteert hij het advies van de Gezinsbond om hieromtrent meer beleidsinspanningen te leveren? Kan de minister dit advies volgen, worden of werden er hieromtrent al stappen gezet? Zo ja, welke, hoe en wanneer? Zo niet, zal hij hier nog maatregelen treffen?

4) Is hij bereid om de Gezinsbond omtrent dit advies een antwoord te bezorgen?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2014 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

In zijn “Beleidsproject 2014” concentreert de Gezinsbond zich momenteel meer op gezondheidsrisico’s van chemische en hormoonverstorende stoffen voor kinderen, onder andere specifiek in speelgoed.

1. De Europese speelgoedrichtlijn 2009/48/EG werd omgezet in Belgisch recht door het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed dat strengere en duidelijkere eisen oplegt inzake de chemische samenstelling dan de vorige speelgoedrichtlijn. Doordat de eisen meer specifiek omschreven zijn, kunnen ze door de fabrikanten beter worden nageleefd. Doordat ze strenger zijn, zullen de kinderen minder blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

Het koninklijk besluit bevat specifieke eisen omtrent onder andere carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen, evenals omtrent geurstoffen. Dit besluit kan gewijzigd worden indien nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Zo is de Europese Commissie momenteel bezig de hormoonverstorende stof bisfenol A (BPA) te reglementeren in speelgoed evenals nog strengere eisen voor het neurotoxisch element lood. Het besluit verwijst eveneens naar de restricties in de Verordening omtrent registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH).

2. Uit vragen die de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie bereiken, blijkt dat er nog steeds een nood is aan voorlichting.

Een webpagina met alle relevante informatie is voorhanden. (http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/
Kinderartikelen_en_speelgoed/Speelgoed/
) De FOD werkt momenteel aan een aparte webpagina specifiek gericht aan de consument. Het doel is om gerichte informatie over de wetgeving voor speelgoed en advies bij aankoop te geven aan de consumenten.

Maar een strenge wetgeving en fabrikanten die de wetgeving volgen is niets zonder de derde pilaar, namelijk marktbewaking. Speelgoed is voor de betrokken diensten binnen de FOD Economie één van de prioriteiten binnen het markttoezicht. Speelgoed wordt gecontroleerd naar aanleiding van verschillende redenen:

  • een Rapex-melding (Europees alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen);

  • in het kader van controlecampagnes;

  • een klacht, ongeval, of andere melding door derden;

  • controle door douane, bevoegde overheidsdiensten van andere lidstaten, eigen initiatief;

  • een vrijwillige maatregel van de producent, zoals een terugroepactie.

Bij de niet conforme producten zijn de tekortkomingen vaak slechts van administratieve aard: bv. ontbrekende identificatiegegevens van de fabrikant, de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen niet in alle vereisten talen, ontbrekende CE-markering… In andere gevallen is soms een gemiddeld tot ernstig risico aanwezig. Veel voorkomend technische tekortkomingen zijn kleine onderdelen die kunnen loskomen van het speelgoed dat specifiek bestemd is voor kinderen jonger dan drie jaar. In zulke gevallen worden producten uit de markt gehaald tot zelfs teruggeroepen tot bij de consument.

3. De beleidsnota refereert naar het informeren van de consument. Hiertoe lanceerde de Europese Commissie op 29 november 2011 een informatiecampagne in het kader van Kerstmis. Het startschot werd gegeven in Dreamland Groot Bijgaarden waar ouders kleurkaarten ontvingen met tips voor het aankopen van (veilig) speelgoed. De campagne werd gevolgd door een tweede informatiecampagne, gebruik makend van youtube filmpjes en het creëren van een facebook account teneinde een zo groot mogelijk publiek aan te spreken en de tips kenbaar te maken. Deze campagnes werden steeds ondersteund door enkele grote distributie ketens van speelgoed in België.

http://www.youtube.com/watch?v=KohuGg4AFeE

https://www.facebook.com/safetyfortoys

Ook de FOD Economie lanceerde tot op heden twee informatiecampagnes, maar deze waren eerder gericht naar de economische operatoren teneinde hen te informeren over de nieuwe eisen. De FOD Economie neemt ook actief deel aan de Benelux workshop in april 2014, teneinde economische operatoren nogmaals te wijzen op de nieuwe chemische eisen (die sedert juli 2013 in voege zijn).

Ook Comeos lanceerde een workshop teneinde haar leden te informeren over de nieuwe eisen.

4. Mijn diensten zullen op elke specifieke vraag van de Gezinsbond antwoorden, binnen de lijnen van hun bevoegdheden.