BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
29 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10487

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
________
invaliditeitsverzekering
________
29/11/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4005
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10487 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het regeerakkoord van 1 december 2011 voorziet in een belangrijke hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. In het akkoord staat : “De regering zal voorts een evaluatie uitvoeren van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en een algehele hervorming van het stelsel voorstellen om het te vereenvoudigen, de evaluatiecriteria van een handicap te moderniseren en in functie van de budgettaire mogelijkheden, de werkloosheidsvallen en de prijs van de liefde te reduceren en zo mogelijk weg te werken.”

Mijnheer de staatssecretaris, u hebt met de actoren van de gehandicaptensector uitgebreid overleg gepleegd om voor eind 2012 een eerste ontwerptekst op te stellen om de wet van 27 februari 1987 te hervormen.

Dat overleg was een echt succes, met niet minder dan 272 bijdragen. Op basis hiervan werd een synthesenota opgesteld die aan alle actoren werd bezorgd.

Een jaar later, en acht maanden voor het einde van de legislatuur, zou ik willen weten hoever dit project staat.

Kunt u me meedelen of het stelsel van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap voor het einde van deze legislatuur zal worden hervormd, zoals bepaald in het regeerakkoord?

Zo ja, wat zullen de belangrijkste maatregelen zijn?

Zullen er bijkomende budgettaire middelen voor deze hervorming worden vrijgemaakt?

Welke maatregelen zullen worden genomen om de werkloosheidsvallen en de prijs van de liefde te reduceren en zo mogelijk weg te werken?