BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
26 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10459

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
de Syrische vluchtelingencrisis
________
SyriŽ
vluchteling
humanitaire hulp
________
26/11/2013Verzending vraag
14/1/2014Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3952
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10459 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de aanvang van de burgeroorlog in SyriŽ vielen er naar schatting al 110.000 doden. De humanitaire impact van deze catastrofe vertaalt zich ook in een gigantische vluchtelingenstroom, zowel binnen het land als naar de buurlanden.

Op 22 miljoen inwoners zouden 7 miljoen mensen op de vlucht geslagen zijn, waarvan 2 miljoen het land verlaten hebben. Dagelijks steken 5000 vluchtelingen de grenzen over naar de buurlanden waar zich nu al grote vluchtelingenkampen gevormd hebben. In JordaniŽ alleen al zouden zich meer dan een half miljoen vluchtelingen bevinden die de bescherming van de UNHCR krijgen.

De buurlanden bevinden zich in een delicate situatie omdat het opnemen van zoveel vluchtelingen handenvol geld kost en een enorme sociale en maatschappelijke druk meebrengt.

Ondertussen gaan de gevechten in SyriŽ onverminderd voort. In mijn vraag om uitleg van juli 2013 deelde U mijn bezorgdheid over de vluchtelingensituatie in SyriŽ en haar buurlanden en wist U mee te delen dat BelgiŽ reeds 9 miljoen euro heeft bijgedragen. Ondertussen luiden ngo's en het Hoogcommissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) de alarmbel. Ze vinden dat er te weinig aandacht gaat naar de vluchtelingencrisis. Donorlanden hebben slechts een derde van het nodige geld overgemaakt.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Hoe evalueert u de inspanningen van donorlanden aan de Syrische vluchtelingen, zowel in het binnen- als buitenland?

2) Klopt het dat slechts een derde van het nodige geld door de donorlanden werd overgemaakt?

3) Hebben de medewerkers van het UNHCR en ngo's toegang tot alle vluchtelingenkampen, zowel in het binnen- als buitenland?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2014 :

1) a. Sinds het begin van de crisis in Syrië hebben de EU en haar lidstaten zich voor meer dan 1,5 miljard euro humanitaire hulp geëngageerd. Tot nu toe heeft ons land 9 miljoen euro besteed aan de Syrische crisis. Hieraan moeten nog de bedragen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie worden toegevoegd. Immers, voornoemde landen zegden op de ministeriële week in New York ( AVVN ) van september 2013 nog eens 431 miljoen toe.

Het RRP ("Regional Refugee Plan") - beheerd door UNHCR en gericht op het probleem van de vluchtelingen - is inmiddels gefinancierd voor een bedrag van USD 1,4 miljard (bijna de helft van het in het plan voorziene budget).

Zelfs als de middelen niet toereikend zijn, gezien de omvang van de Syrische crisis, is het belangrijk op te merken dat Syrië niet de enige humanitaire crisis is waarmee de internationale gemeenschap te maken heeft (andere complexe crisissen doen zich nog steeds voor in andere delen van de wereld, zoals in de Sahel, in Centraal Afrika, en in de Hoorn van Afrika, ...). Gezien de beperkte budgettaire mogelijkheden van veel donorlanden als gevolg van de internationale financiële crisis, en gezien de ruime bijdragen die de internationale gemeenschap heeft uitgegeven voor humanitaire doeleinden in 2012, zijn de inspanningen in 2013 overeenkomstig de beschikbare financiële middelen. Dit neemt niet weg dat minstens dezelfde financiële inspanning moet worden gehandhaafd in 2014 om de totale ineenstorting van Syrië en een verdere destabilisering van de regio te voorkomen.

b. De actie van de internationale gemeenschap moet op politiek vlak nog verder worden versterkt. België ligt evenwel aan de basis van verschillende initiatieven om:

  • de humanitaire beginselen;

  • het internationaal humanitair recht;

  • de bescherming van de burgers;

  • en de medische missies in Syrië;

terug een prominente plaats op de internationale agenda te geven.

In september heb ik samen met 26 collega’s en de Europese Commissaris voor Humanitaire Hulp een opiniestuk gepubliceerd in verschillende nationale en internationale kranten met een oproep tot respect voor het internationale humanitaire recht en de toegang voor alle Syriërs tot medische faciliteiten. Verder onderzoekt België hoe het kan bijdragen tot de concretisering van de voorzittersverklaring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die oproept om snel werk te maken van humanitaire toegang in Syrië en de levering van humanitaire goederen.

Op 12 juli was België gastland voor een bijeenkomst - georganiseerd door OCHA - van de belangrijkste donors voor Syrië. De bijeenkomst was bedoeld om de operationele uitdagingen en de meest urgente prioriteiten te identificeren. OCHA hoopt dat door dergelijke bijeenkomsten de internationale gemeenschap terug meer politieke aandacht krijgt voor de humanitaire ramp die zich thans in Syrië en in de buurlanden voltrekt en eveneens dat meer middelen voor de financiering van de noden zullen worden vrijgemaakt.

Op 30 september - tijdens een “High-Level Event” georganiseerd door UNHCR - was de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (Antonio Guterres) in staat om 87 landen en talrijke humanitaire en ontwikkelingsorganisaties te mobiliseren rond een verklaring van solidariteit met de Syrische vluchtelingen, en de landen en gemeenschappen die ze opvangen. Dit resultaat is positief, maar moet nog worden versterkt.

c. Ten slotte lijkt het me belangrijk op te merken dat België reeds 895 Syrische vluchtelingen heeft opgevangen tijdens de eerste acht maanden van 2013. België bezet hiermee de vierde plaats in de lijst van landen die Syrische vluchtelingen opnemen. Ik nodig de andere partners uit om ons voorbeeld te volgen.

2) Zoals ik reeds kwam te benadrukken is de financiering van de crisis in Syrië ruim ontoereikend voor de dekking van de noden en dit ondanks de aanzienlijke inspanningen van de internationale gemeenschap.

a. Van de 5 miljard USD toezeggingen in 2013 voor de financiering van de crisis in Syrië (alle humanitaire kanalen samengevoegd) werd reeds 3,6 miljard effectief uitgegeven en blijft er dus nog een saldo over van 1,4 miljard USD.

b. Wat betreft de twee plannen van de Verenigde Naties in het bijzonder:

  • Het “Syria Regional Response Plan” (SHARP) werd begroot op 1,4 miljard USD in 2013. De uitgaven bedroegen eind oktober 777 miljoen USD. Dit is 54% van de geïdentificeerde noden. Volgens de “Financial Track Service” van OCHA, werd aan alle verplichtingen voldaan.

  • Het “Regional Refugee Plan” (RRP) is voor 49 % gefinancierd (op een reële nood van 2,89 miljard USD). De behoeften - op geografische basis - werden als volgt gefinancierd: Egypte 22 %, Irak 36 %, Jordanië 53 %, Libanon 44 % en Turkije 28 %. Volgens de “Financial Track Service” van OCHA werden alle verplichtingen voldaan, met uitzondering van 100 000 USD.

Beide plannen worden geactualiseerd en de bijgewerkte versies zullen worden gepubliceerd in december 2013.

c. Daarnaast heeft Jordanië steun ontvangen van de EU via het Mechanisme van de Civiele Bescherming. (Italië bood een prefab medische faciliteit aan en Luxemburg stelde twee uitgeruste ambulances ter beschikking). DG ECHO is vastbesloten om de kosten verbonden aan de medische faciliteit voor één jaar te dekken.

3) UNHCR meldt ons dat ze volledige toegang hebben tot alle kampen in de buurlanden van Syrië, maar het overgrote deel van de vluchtelingen verblijven niet in kampen, maar wel in de steden, gemeenten en rurale gebieden.

  • In Syrië bestaan er evenwel belangrijke toegangsbeperkingen (opgelegd aan de humanitaire organisaties door de verschillende partijen binnen het conflict) die de humanitaire hulp aan de behoeftigen sterk bemoeilijkt. De talrijke interne verplaatsingen van de bevolking en het groot aantal burgers in de belegerde gebieden maakt het probleem nog complexer. In september jl. herhaalden de VN-organisaties en de humanitaire niet gouvernementele organisaties (NGO)'s de dringende noodzaak van het leveren van humanitaire hulp aan meer dan een half miljoen mensen in de buitenwijken van Damascus (gebied dat nu al voor enkele maanden ontoegankelijk is). Eveneens wordt geschat dat bijna 385.000 mensen uit het noorden van Aleppo, van het platteland rond Homs en de belegerde delen van de stad Homs zelf nu al meerdere weken niet meer kunnen worden bereikt.

  • In Libanon zijn er geen "officiële" vluchtelingenkampen die door UNHCR beheerd worden. De Syriërs worden ofwel opgenomen in de lokale gemeenschappen ofwel zijn ze op hun eigen aangewezen en hebben ze zich in informele kampen gehergroepeerd.

  • In Jordanië is UNHCR verantwoordelijk voor het beheer van de vluchtelingenkampen. Er zijn evenwel nog problemen met de registratie van de vluchtelingen of met de hernieuwingen van de registratiebewijzen, hoewel de situatie de afgelopen weken sterk verbeterd is. Desalniettemin hebben veel gezinnen nog geen toegang tot essentiële basisvoorzieningen zoals gezondheid en water.

  • In Turkije werkt UNHCR nauw samen met de nationale autoriteiten om hen te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen. Daarnaast bouwt de overheid twee extra kampen in de zuidelijke provincies, wat het totaal aantal kampen voor opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije op 23 brengt.