BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
16 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10105

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Maatregelen - Wanbetalers
________
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
personeel in diplomatieke dienst
officiŽle statistiek
________
16/10/2013 Verzending vraag
14/11/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10105 d.d. 16 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijnheer de minister, ik verwijs naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag 5-9873. Die verwijst naar u voor een deel van het antwoord (vragen 1-3). Diplomaten uit onder andere Rusland en China negeren massaal parkeer- en verkeersboetes in Nederland, aldus een recent onderzoek. Het zou over een periode van vijf jaar gaan en om zo'n 700 000 euro aan onbetaalde boetes. De afgelopen vijf jaar schreef diplomaten stad Den Haag voor 307 000 euro aan boetes uit voor auto's met het diplomatieke CD-kenteken. Daarvan is 185 954 euro niet betaald.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de ambassades elk kwartaal om openstaande boetes te betalen met wisselend succes. In de Verenigde Staten wordt het CD-kenteken ingetrokken van hardleerse diplomaten die weigeren te betalen.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Kunt u aangeven, en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012, hoeveel parkeer- en verkeersboetes er op jaarbasis onbetaald bleven die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken)? Kunt u tevens het totaalbedrag op jaarbasis aangeven voor respectievelijk de laatste drie jaar dat nog openstaat wat betreft boetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten? Is er sprake van een toename en/of een verbetering?

2) Liggen deze cijfers in het verlengde van Nederland en hoeveel bedraagt het percentage van niet betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten?

3) Kunt u aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn wat betreft parkeer- en verkeersboetes jegens de CD-kentekens van deze landen?

4) Wat vindt u van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen als zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan? Overweegt u een gelijkaardige maatregel? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen?

Antwoord ontvangen op 14 november 2013 :

1-3) De Federale Overheidsdienst Financiën beschikt niet over de gevraagde gegevens. In de betalingen van de boetes wordt immers geen onderscheid gemaakt of iemand al dan niet tot een diplomatenkorps behoort. 

4) De immuniteit en onschendbaarheid van diplomaten wordt geregeld door het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer. De toepassing van dit Verdrag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken.