BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
17 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7240

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht
________
vergoeding
geweld
lichamelijk geweld
slachtofferhulp
________
17/3/2010 Verzending vraag
15/4/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7241
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7240 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1985 werd de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opgericht. De commissie keert schadevergoedingen tot 62 000†euro uit aan slachtoffers indien de daders ongekend of onvermogend zijn. In de pers lees ik dat in 2007 12,5†miljoen euro werd uitbetaald terwijl de commissie 15,7†miljoen euro verkreeg. Veroordeelden, illegaal of legaal in het land, dienen immers 137,5 euro in het fonds voor slachtofferhulp te storten. In driekwart van de 1†525 dossiers werd er in 2007 iets uitbetaald. In 2008 werd 10,3 miljoen euro uitbetaald terwijl men 15 miljoen euro inde.

Vandaar mijn vragen:

1. Kan de geachte minister mij gedetailleerde cijfers geven van het totale geÔnde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009?

2. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven van het totale in 2009 uitbetaalde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden?

3. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers dat de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009 behandelde?

4. Kan hij me gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers waarin de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in 2009 tot een uitkering? In hoeveel procent van de dossiers is effectief een uitkering toegekend?

5. In hoeveel gevallen is er geen uitkering toegekend, en om welke reden was dat dan meestal (onvolledig dossier, niet voldoen aan enkele voorwaarden,Ö) ?

6. Is er ook voor 2009 sprake van een overschot, met ander woorden een situatie waarin de Commissie geld opbrengt aan de Schatkist?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Hierna volgt het antwoord op uw eerste vraag. De andere vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid.

De ontvangsten van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zijn ingeschreven in de Rijksmiddelenbegroting bij de lopende fiscale ontvangsten onder het artikel 38.03. van de Administratie van de BTW, de registratie en de domeinen.

Deze ontvangsten omvatten:

  • de bijdragen die door elke persoon die veroordeeld werd tot een criminele of correctionele hoofdstraf moet gestort worden aan het Fonds ter stijving ervan;

  • het bedrag van de hulp dat teruggevorderd werd van de daders of burgerlijk verantwoordelijken.

In de huidige stand van zaken is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de bijdragen en de teruggevorderde financiële hulp. Wanneer het ICT-investeringsproject STIMER volledig zal zijn geïmplementeerd, zullen gedetailleerdere statistieken kunnen geleverd worden.

Bovendien wordt gewezen op de bijzondere aard van de terug te vorderen financiële hulp. De wetgeving daarover voorziet inderdaad dat de hulp wordt toegekend indien het slachtoffer geen afdoende en voldoende herstel van zijn schade van het gerecht heeft kunnen ontvangen. De hulp kan ook gevraagd worden als de dader onbekend is. Van zodra de hulp is toegekend belast de Commissie mijn administratie met de invordering ervan bij de dader. Aangezien deze meestal onvermogend of zelfs onvindbaar is, zijn de kansen op invordering van de toegekende hulp zeer beperkt.

De totale voorlopige netto-opbrengst van de ontvangsten van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bedraagt 18 902 813,35 euro voor het budgettaire jaar 2009.