BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6639

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Uitsluitingen - Aantal - Criteria - Versoepeling - Tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen - Effecten van de crisis - Situatie van de werkzoekenden - Overleg met de OCMW's en de Forem
________
werkloze
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zoeken naar een baan
OCMW
________
29/1/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6639 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de krant De Morgen, die zich baseert op cijfers van de RVA, heeft de RVA in de loop van de zes eerste maanden van 2009 om diverse redenen 3147 werkzoekenden uitgesloten. Bovenop die 3147 uitsluitingen werden nog 3928 mensen tijdelijk geschorst.

De RVA heeft sedert begin juli 2004 door een strengere toepassing van de controlemaatregelen dus 30.539 werkzoekenden gestraft.

De mensen die uitgesloten zijn, zijn verplicht zich tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) te wenden om een leefloon aan te vragen. Ik wijs erop dat artikel 23 van onze Grondwet bepaalt dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden. De OCMW's kunnen die situaties niet meer aan. Ze vinden de sancties van de RVA willekeurig, systematisch en subjectief.

Ik kreeg graag een antwoord op de volgende vragen, die verband houden met de stijging van het aantal werklozen, van het aantal uitsluitingen door de RVA en dus ook van het aantal mensen dat zich tot de OCMW's moet wenden, en die ook verband houden met de crisis.

1. Denkt u niet dat het in deze periode van crisis verstandig zou zijn de uitsluitingscriteria te versoepelen?

2. Welke “tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen” zult u in voorkomend geval nemen om het aantal uitsluitingen door de RVA te verminderen?

3. Voor welke periode zult u die “voorlopige maatregelen” uitvaardigen?

4. Op welke criteria baseert de RVA zich momenteel om werkzoekenden uit te sluiten?

5. Denkt u niet dat het nuttig zou zijn overleg te organiseren met de Service public wallon de l'Emploi et de la Formation (Forem) en de OCMW's om de situatie van de werkzoekenden die hun baan verloren hebben als gevolg van de crisis te bespreken?