BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6287

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves en collecties - Slechte bewaaromstandigheden - Aanwerving van een ingenieur
________
ingenieur
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
Regie der Gebouwen
bescherming van het erfgoed
________
10/12/2009Verzending vraag
12/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6287 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het rapport van het Rekenhof van oktober 2009 over de federale wetenschappelijke instellingen uit grote bezorgdheid over de toestand van de reserves en de collecties.

" Met uitzondering van het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) is de algemene staat van de reserves van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) zorgwekkend en nefast voor de collecties die zich er bevinden, meer bepaald door de ouderdom en de omvang van het gebouw. De moeilijkheden worden nog verergerd door het ontbreken van een ingenieur. Ten tijde van de audit was er echter sprake van dat begin 2009 een ingenieur zou worden aangeworven. "

1. Is de ingenieur waarvan sprake in bovengenoemd citaat reeds in dienst genomen?

2. Welke maatregelen denkt de geachte minister op korte termijn te nemen ter bescherming van de reserves van de KMKG?

3. Werd over deze problematiek reeds overleg geleegd met de Regie der Gebouwen, en wat was hiervan het gevolg?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

1. Na het vertrek van twee ingenieurs werd tweemaal binnen een tijdspanne van een paar maanden een procedure opgezet voor een statutaire indienstneming. Daar er zich geen kandidaten hebben aangemeld voor de selectieproeven, hebben de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) gevraagd een statutaire betrekking om te zetten in een contractuele betrekking. In maart 2008 en in juni 2009 werden er twee nieuwe procedures gelanceerd. De geselecteerde kandidaten hebben zich teruggetrokken om verscheidene redenen (te lage verloning, te lange procedure,...) of werden uiteindelijk niet in aanmerking genomen omdat hun indienstneming het taalevenwicht in die functieklasse te zeer zou hebben ontwricht. Bij de twee volgende selecties in augustus en oktober 2009 is geen enkele kandidaat opgedaagd. Op dit ogenblik wordt een nieuwe poging ondernomen.

2. In het najaar 2009 hebben de KMKG een betere van klimaatregeling voorziene opslagplaats gekregen waar een gedeelte van de collectie "Meubelen" kan worden bewaard. Ook is er een nieuwe reserve waar alle werken op papieren drager worden ondergebracht en staan aanpassingen op stapel voor reserves voor foto’s en voor stukken uit plantaardig materiaal. Vanaf 2012 zullen de KMKG ook kunnen beschikken over een andere opslagplaats in Péronnes-lez-Binche om hun bedreigde collecties te huisvesten.

3. De bescherming van de reserves past in de algemene beveiligingsproblematiek en kan niet worden losgekoppeld van de algemene staat van de gebouwen. Om die reden wordt een masterplan opgesteld in overleg met de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden en het dringende karakter ervan, moet een faseringsplan worden overwogen.