BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5163

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering
________
belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
brandbestrijding
diefstal
mede-eigendom
meergezinswoning
________
7/12/2009Verzending vraag
9/12/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3807
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5163 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met ingang van het aanslagjaar 2008 werd een belastingvermindering gecreŽerd voor beveiliging tegen inbraak of brand (artikel 145/31 van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992).

Wat betreft de maatregelen die in aanmerking komen voor brandpreventie, lijken er mij nog een aantal leemtes te bestaan (artikel 63/16 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992). Zo lijkt het alsof er nogal wordt uitgegaan van de brandveiligheid voor een doorsnee alleenstaande woning, terwijl de wettelijke verplichte maatregelen voor brandpreventie in bijvoorbeeld een appartementsgebouw nauwelijks onder de regeling valt:

1. de plaatsing van pictogrammen voor het aanduiden van de vluchtweg / uitgang;

2. de plaatsing van noodverlichting voor het verlichten van de evacuatiewegen;

3. de brandblussers worden meestal niet aangekocht, maar gehuurd via een onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma;

4. de deur tussen het appartement en de trappenhal moet een brandweerstand hebben van minstens een half uur.

Hierdoor lijkt het als de eigenaars van een appartement fiscaal worden benadeeld ten opzichte van de eigenaars van alleenstaande woningen.

De minister van Binnenlandse Zaken liet me het volgende weten: " Samen met mijn collega Didier Reynders zal ik onderzoeken of deze werken in aanmerking kunnen komen voor belastingsvermindering. "

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Is de geachte minister gewonnen voor het idee om de maatregelen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering uit te breiden tot de wettelijke verplichte brandpreventienormen die gelden voor appartementsgebouwen?

2. Heeft hij reeds contact gehad met zijn collega van Binnenlandse Zaken hieromtrent?

3. Een vereniging van mede-eigenaars wordt fiscaal als een feitelijke vereniging beschouwd, en dus rechtstreeks in hoofde van de eigenaars belast. Zal men dan een regeling uitwerken zoals bij de belastingvermindering voor energievriendelijke investeringen waarbij de eigenaar van elk appartement verhoudingsgewijs met zijn aandeel in de mede-eigendom van de belastingvermindering kan genieten?

Antwoord ontvangen op 9 december 2009 :

Zoals ik het geachte Lid reeds heb geantwoord op haar parlementaire vraag nr. 4-274 van 30 januari 2008 behoort de uitbreiding van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand tot de wettelijke verplichte brandpreventienormen die gelden voor appartementsgebouwen tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van binnenlandse zaken welke mij hierover nog niet heeft gecontacteerd.

Met betrekking tot haar derde vraag heb ik haar reeds meegedeeld dat in een appartementsgebouw de belastingvermindering wordt verkregen in verhouding tot het aandeel van elke betrokken belastingplichtige in het geheel.