BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4742

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Ongeldige taalkaders - Maatregelen
________
overheidsapparaat
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ministerie
________
9/10/2009Verzending vraag
16/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4742 d.d. 9 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid en van de wetenschappelijke instellingen zijn sinds ruim tien jaar niet meer geldig. De Vaste Commissie voor taaltoezicht heeft er in haar recente jaarverslag nog eens op gewezen dat er nieuwe taalkaders opgesteld moeten worden, rekening houdend met de hervorming van de wetenschappelijke loopbanen.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze aanslepende situatie recht te zetten?

2. Vanaf welke datum zullen de nieuwe taalkaders voor de POD Wetenschapsbeleid en de wetenschappelijke instellingen beschikbaar zijn?

3. Hoeveel Nederlandstaligen en Franstaligen zijn momenteel tewerkgesteld in deze POD, per trap van de hirarchie?

Antwoord ontvangen op 16 november 2009 :

De nieuwe taalkaders voor de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid zullen kunnen worden vastgesteld na ontvangst van het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan wie het dossier ter advies werd voorgelegd.

Alvorens nieuwe taalkaders kunnen worden vastgesteld voor de federale wetenschappelijke instellingen, moet worden overgegaan tot de vaststelling van een nieuwe indeling der betrekkingen van de verschillende trappen van de hiërarchie gerangschikte graden der taalkaders, zulks in aansluiting op de hervorming van de loopbanen van het wetenschappelijk en leidinggevend personeel van die instellingen. Een ontwerp van koninklijk besluit terzake, dat werd aangepast ingevolge opmerkingen van Ambtenarenzaken, ligt thans voor om aan het advies van de minister van Ambtenarenzaken en van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht te worden voorgelegd.

Voor de POD Wetenschapsbeleid volgt hierna de huidige situatie (op 1 oktober 2009) wat betreft de betrekkingen van de graden ingedeeld inde verschillende trappen van de hiërarchie :

Trap

F

N

1

1

2

2

23

16

3

72

75

4

29

20

5

22

7