BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4736

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aėronomie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
________
Belgisch Instituut voor ruimte-aėronomie
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
taalgebruik
________
9/10/2009Verzending vraag
16/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4736 d.d. 9 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat de lagere trappen van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aėronomie betreft, met een verhouding van 50 % Franstaligen tot 50 % Nederlandstaligen, is er een aanzienlijke evenwichtsverstoring op de derde trap (60 Franstaligen - 42 Nederlandstaligen, zegge een verhouding van 58,82 % Franstaligen tot 41,18 % Nederlandstaligen). Er is ook een evenwichtsverstoring op de vierde trap (1 Franstalige - 4 Nederlandstaligen, zegge een verhouding van 20 % Franstaligen tot 80 % Nederlandstaligen), maar deze compenseert de vorige natuurlijk niet. Tevens is er een evenwichtsverstoring op de vijfde trap van de hiėrarchie (4 Franstaligen - 2 Nederlandstaligen, zegge een verhouding van 66,66 % Franstaligen tot 33,34 % Nederlandstaligen). Voor deze drie trappen samen komt men tot een verhouding 65 Franstaligen tot 48 Nederlandstaligen. Hier wordt dus het equivalent van 8,5 voltijdse banen bestemd voor Vlamingen ten onrechte toegekend aan Franstaligen.

Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet? Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 16 november 2009 :

Alle personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen vallen onder de taalkaders, met inbegrip van de contractuele welke met eigen middelen worden aangeworven. De huidige verschillen vloeien voort uit de volgende feiten :

- wat betreft trap 1 : enkel de betrekkingen van Algemeen Directeur bezet zijn; voor de andere betrekkingen van de in deze trap van de hiërarchie gerangschikte graden, inzonderheid de betrekkingen van operationeel directeur, zijn de titularissen nog niet benoemd; echter worden de betrekkingen van de afgeschafte functies (afgeschaft door het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen) nog meegerekend.

- wat betreft trap 2 : deze betrekkingen voor het grootste deel worden bezet door de titularissen van de afgeschafte functies van departements- en afdelingshoofd (afgeschaft bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008); wat betreft de bettrekkingen van de in trappen II en III van de hiërarchie gerangschikte graden zal het verschil kunnen worden rechtgezet naarmate benoemingen/ bevorderingen in de klassen SW3 en SW4 van de nieuwe wetenschappelijke loopbaan zullen mogelijk zijn na de natuurlijke afvloeiingen van de titularissen.

- wat betreft de tweetalige kaders (op de trappen I et II) : thans zijn slechts zelden kandidaten die zich nog aandienden met het attest van taalkennis dat toegang gaf tot de betrekkingen van de tweetalige kaders; de huidige bezetting vloeit essentieel voort uit de bezetting welke voorzien was voor de leidinggevende functies van afdelingshoofd, departementshoofd en instellingshoofd; deze functies zijn afgeschaft door het koninklijk besluit van 25 februari 2008.

De correctie van de verschillen kan slechts worden gerealiseerd gespreid over meerdere jaren : - enerzijds omdat de budgettaire middelen slechts beperkte mogelijkheden bieden voor remediëring via bijkomende wervingen; anderzijds omdat het niet wenselijk is om over te gaan tot opzegging van lopende contracten.

In die omstandigheden is een permanente waakzaamheid geboden bij elke personeelsbeweging (natuurlijke afvloeiingen, wervingen, bevorderingen, …) waarbij telkens de situatie betreffende het effectief op elke trap van de hiërarchie moet worden gescreend om de vastgestelde verschillen weg te werken, zonder de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en van de publieke dienstverlening in het gedrang te brengen.

Voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie volgt hierna de huidige situatie (op 1 oktober 2009) wat betreft de betrekkingen van de graden ingedeeld inde verschillende trappen van de hiërarchie :

Trap

F

N

FN

NF

%F

%N

% FN

% NF

1

0

1

0

0

0

100

0

0

2

2

2

0

1

40

40

0

20

3

72

4163,72

36,284

2

433,33

66,675

3

260

40
Uit de vergelijking met de cijfers van 2008 en 2009 het verschil wat betreft de trappen 4 en 5 op significante wijze werd gereduceerd. De Instelling slechts nood heeft aan een beperkt aantal personeelsleden in deze categorieën.

Wat betreft de trap 3 moet een zekere verergering van het verschil worden vastgesteld. Belangrijke inspanningen worden gedaan naar de Vlaamse universiteiten toe, waaronder meer specifiek de UG en KUL, om binnen vijftal jaren een grotere instroom van wetenschappers te hebben vanuit Vlaanderen. Het huidige verschil op deze trap is goeddeels tot stand gekomen ingevolge diverse factoren :

  • het Instituut heeft geen gebruikers in het land; zijn diensten werken met internationale organisaties overheden, wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra enz., waarbij de voertaal overwegend Engels is; twee derden van de middelen van het BIRA hebben een externe oorsprong (ESA, Europese Unie, Eumetsat, ...)

  • er is een sterke traditie van uitwisselingsprogramma’s tussen de landen welke in hetzelfde thematisch domein actief zijn; dit gaat gepaard met een sterke traditie van rotatie van gespecialiseerde wetenschappers in de betrokken domeinen; meer en meer buitenlandse onderzoekers behorend tot andere taalgroepen dan Nederlandse of Franse werken bij het BIRA in het specifieke onderzoeksdomeinen;;

  • gelet op situatie van de arbeidsmarkt, is het momenteel veelal onmogelijk dit soort van aanwerving over te gaan op de basis van imperatieven van het N/F evenwicht te realiseren;

  • de contracten die hierbij worden aangeboden, kunnen doorgaans geen vooruitzichten geven op langere termijn, wat uiteraard niet bevorderlijk is om de betrokkenen aan te sporen zich te integreren in het kader van de in ons land geldende regeling betreffende taalgebruik in bestuurszaken.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de Federale Wetenschappelijke Instellingen Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn zonder rechtspersoonlijkheid die deel uitmaken van het belangrijker geheel van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Bovendien is de toestand nogal verschillend per instelling. De cijfers die hier gepresenteerd worden mogen dan ook niet apart worden beschouwd en geïnterpreteerd. De wetten op het taalgebruik in bestuurszaken bepalen dat moet gestreefd worden naar taalevenwicht, zowel bij de werving als bij de verbintenissen in de federale wetenschappelijke instellingen en het beleid terzake volgt duidelijk deze doelstelling in de mate van het mogelijke, in het bijzonder via de personeelsplannen. Hoewel dit voor het statutair personeel weinig problemen stelt, worden de instelling voor het personeel aangeworven met een arbeidscontract van bepaalde duur geconfronteerd met de realiteit op de arbeidsmarkt, met het feit dat ze enkel mensen in dienst mogen nemen die voorgesteld worden door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling of door een weinig aangepast aanbod. Wanneer het aantal kandidaten van een bepaalde taalrol ontoereikend is, staan de directeurs-generaal voor het dilemma van niet aanwerven - wat de continuïteit in de werking van de openbare wetenschappelijke dienst ernstig in het gedrang kan brengen - of het tijdelijk aanwerven van ambtenaren van een andere taalrol. Alles werd echter in het werk gesteld om zich in te schrijven in voornoemde beleidslijn, die met de huidige conjunctuur slechts op middellange termijn zal worden gehaald.