BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4430

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Ambulante handel - Machtigingen - Aantal
________
straathandel
handelsregelingen
________
17/9/2009Verzending vraag
19/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4430 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister meer toelichting verschaffen over het aantal machtigingen voor ambulante handel dat de afgelopen tien jaar door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie is uitgeschreven in zijn globaliteit, en over een aantal deelcategorieŽn? Met name de natuurlijke als de rechtspersonen, zowel zelfstandigen als zelfstandigen in bijberoep, en ook indien zij ingeschreven zijn voor nog andere economische activiteiten dan ambulante handel op openbare markten.

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat mijn administratie over geen statistieken beschikt betreffende het aantal ambulante handelaars opgesplitst over een aantal deelcategorieën. Zo is er geen uitsplitsing van de cijfers mogelijk al naargelang de ambulante activiteit wordt uitgeoefend als natuurlijk persoon of binnen het kader van een vennootschap, als hoofdberoep of als bijberoep en ook niet al naargelang de economische activiteit al dan niet de ambulante handel op openbare markten betreft.

Zij beschikt enkel over cijfers inzake het totaal aantal machtigingen ambulante activiteiten.

Hieronder kan het geachte lid het totale aantal machtigingen ambulante activiteiten als werkgever (natuurlijk personen en rechtspersonen), als aangestelde A (namelijk de aangestelden die hun activiteit op de openbare markten of op het openbare domein uitoefenen) en B (namelijke de aangestelden die eveneens hun activiteit ten huize van de consument uitoefenen) van de afgelopen tien jaar terugvinden. Ten einde een vergelijking mogelijk te maken met de cijfers van voor de inwerkingtreding, op 1 oktober 2006, van de hervorming van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, werden enkel de nieuwe aanvragen in overweging genomen.

2000

4 576

2001

4 127

2002

4 333

2003

4 373

2004

4 865

2005

4 339

2006

5 124

2007

6 934

2008

4 919

2009

5 682(*)

(*) extrapolatie van de 9 eerste maanden.

Om een correcte analyse mogelijk te maken, vereisen deze cijfers bijkomende uitleg.

Na een drastische daling van het aantal machtigingen in de loop van de tweede helft van de jaren 1990, stabiliseerden deze zich opnieuw tot aan de inwerkingtreding, op 1 oktober 2006, van voornoemde hervorming van de wet van 25 juni 1993. Vanaf deze datum kan er een veelzeggende verhoging vastgesteld worden van het aantal machtigingen. De gegevens van het jaar 2009 bevestigen deze tendens.

Om de impact van deze hervorming naar waarde correct in te schatten, dient bovendien eveneens rekening gehouden te worden met de hervorming van het regime van de machtigingen als aangestelden die hun activiteit uitoefenen op de markten of op het openbaare domein, in casu, de aangestelden A. Onder de oude wetgeving gaf de vervanging van een dergelijke aangestelde immers systematisch aanleiding tot de aflevering van een nieuwe machtiging, hoewel deze machtiging bij het nieuwe regime geldig blijft en ook de activiteiten van een nieuwe aangestelde dekt. Daardoor geven de cijfers van het aantal afgeleverde machtigingen slechts onvolledig de gevolgen weer van de hervormde wet in de mate dat het reële aantal aangeworven aangestelden noodzakelijkerwijs hoger ligt dan deze van het aantal afgeleverde machtigingen.