BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
14 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4072

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Speciaal Fonds bestemd tot dekking van allerhande werkingskosten van het Centrum voor Informatieverwerking
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
informatieverwerking
________
14/8/2009Verzending vraag
11/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4072 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het speciaal fonds bestemd tot dekking van allerhande werkingskosten van het Centrum voor Informatieverwerking het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

1. De wetgevende basis is de Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad van 12 januari 1991, err., Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996).

2. Het Fonds was bedoeld om het “ministerie van Economische Zaken” mogelijk te maken de door zijn diensten voortgebrachte inkomsten te gebruiken om een deel van de kosten te financieren.

Het merendeel van de diensten behoorde tot het gebied van de documentaire opzoekingen. Het ministerie stelde databanken ter beschikking van de overheid en de privésector. Deze databanken werden door derden of door haarzelf samengesteld.

Een deel van de inkomsten resulteerde uit de terbeschikkingstelling van een deel van het mainframe- vermogen.

De inkomsten zijn sterk gedaald met de jaren, met name als gevolg van een scherpere mededinging. Het Fonds is een gewone inkomstenrekening geworden, waarvan het totale bedrag op het begin van het jaar systematisch aan de Schatkist (Financiën) wordt gestort.

3. Het Fonds wordt beheerd door een aangewezen rekenplichtige die behoort tot het Centrum voor Informatieverwerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

4. Het jaarverslag van de inkomsten en uitgaven wordt elk jaar ingediend bij het Rekenhof via de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Economie.

5. Zie antwoord op vraag 4.

6. Betalingen van de facturen van het Centrum voor Informatieverwerking (de laatste jaren ongeveer slechts 2 500 euro per jaar).

7. Bedrag van het Fonds op 1 januari 2008: 1 361,08 euro - op 1 januari 2009: 2 726,25 euro - op 24 augustus 2009: 1 349,51 euro.

8. Zie Schatkist (Financiën).

9. Geen financieel verlies.

10. Schatkist (Financiën).

11. Zie Schatkist (Financiën).