BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
11 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3906

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
START -Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland
________
Verenigde Staten
Rusland
ontwapening
START-overeenkomst
________
11/8/2009Verzending vraag
25/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3906 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Verenigde Staten en Rusland hebben in Moskou onlangs een gezamenlijke verklaring ondertekend over de vermindering van hun kernwapens. Die verklaring is een belangrijke stap voorwaarts naar een nieuw bilateraal akkoord tot vermindering van hun strategische aanvalskernwapens en moet een vervolg zijn op het START-verdrag.

Welke analyse en politieke evaluatie maakt u bij het lezen van die verklaring en de hindernissen die de Amerikaanse en Russische onderhandelaars nog zullen moeten nemen? Mag een definitief resultaat worden verwacht tegen de Toetsingsconferentie van het Verdrag betreffende de non-proliferatie van kernwapens van 2010?

De Europese beveiliging moet rekening houden met de Russische tactische atoomwapens. Kunt u mij de exacte situatie meedelen van dat deel van de Russische voorraad? Welke bijkomende maatregelen zouden kunnen worden genomen om de veiligheid van die voorraad te verzekeren en ervoor te zorgen dat hij vermindert?

Kan die hervatting van de bilaterale onderhandelingen een positieve invloed hebben op de multilaterale onderhandelingen die worden gevoerd in de Ontwapeningsconferentie van Genève? Die laatste heeft op 29 mei jongstleden een werkprogramma aangenomen die de onderhandelingen over een cut-off-verdrag eindelijk mogelijk maken : is een hervatting van de onderhandelingen na een wachttijd van tien jaar geloofwaardig? Welke positie neemt België in ten opzichte van dat toekomstige verdrag?

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

De president van de Verenigde Staten en de president van de Russische Federatie hebben er zich toe verbonden om een nieuw juridisch bindend instrument te ondertekenen ter vervanging van het START-verdrag, dat in december 2009 vervalt. Ze hebben verklaard dat zij bereid zijn om hun strategisch en offensief nucleair arsenaal te reduceren en het aantal draagraketten te verminderen.

Deze verbintenis toont de wil van ‘s werelds twee grootste kernmachten om hun verantwoordelijkheid te nemen. België verheugt zich hierover.

Dit initiatief is een stap om op termijn te komen tot het verdwijnen van de kerndreiging en vormt aldus een krachtig politiek signaal.

De Amerikaanse en Russische experts dienen deze beslissing uiteraard nog te vertalen naar technische normen die rekening houden met de verschillen van de respectievelijke kernarsenalen, met beperkingen inzake opslag van ongebruikt radioactief materiaal en met striktere vrijwarings- en veiligheidsmaatregelen. Het is daarom op dit ogenblik nog niet mogelijk om precies te voorspellen wanneer dit akkoord zal kunnen worden afgerond.

De resultaten van dit bilaterale proces zullen een invloed uitoefenen op de onderhandelingen binnen de Conference on Disarmament, zodra deze het werkprogramma dat op 29 mei jongstleden werd vastgelegd ten uitvoer zal leggen.

België steunt dit proces en wenst een actieve bijdrage te leveren, met name betreffende de zo snel als mogelijke tenuitvoerlegging van het Verdrag over « Fissile Materials Cut Off ».