BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
15 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3589

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Rekenhof - Landbouw - Eindrekeningen over geldvoorschotten - Laattijdig doorsturen
________
ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
balans
begrotingsfonds
rijksbegroting
provinciebegroting
vooruitbetaling
kasvoorschot
overheidsboekhouding
________
15/6/2009Verzending vraag
15/7/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3589 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de opsplitsing van de federale diensten ingevolge de regionalisering van de materie landbouw in 2003 is een belangrijke achterstand ontstaan bij de overzending aan het Rekenhof van de rekeningen over fondsenvoorschotten en over gelden. In 2007 werden de ontbrekende rekeningen over gelden ingediend bij het Rekenhof maar op 15 oktober 2008 waren drie eindrekeningen over geldvoorschotten nog steeds niet overgelegd. In een brief van 17 september 2008 heeft het Rekenhof de geachte minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid daaraan herinnerd.

Heeft de geachte minister de bedoelde brief reeds beantwoord? Zo ja, op welke datum?

Zijn de drie ontbrekende eindrekeningen intussen reeds overgelegd? Zo ja, op welke datum?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2009 :

Het Rekenhof heeft er inderdaad aan herinnerd dat een aantal rekeningen van drie buitengewoon rekenplichtigen van het vroegere ministerie van Middenstand en Landbouw nog niet waren overgelegd. De ontbrekende rekeningen waren die van de jaren 2001 en 2002, zijnde de jaren voorafgaand aan de personeelsoverdracht die met de regionalisering van de landbouw gepaard ging.

De nodige stappen werden meteen gezet om zo tegemoet te komen aan de vraag van het Rekenhof. Er is gebleken dat twee van de rekenplichtigen in kwestie waren overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap en dat één van hen op dit ogenblik in loopbaanonderbreking is. De derde rekenplichtige in kwestie heeft men tijdens de overdracht behouden op federaal niveau maar hij is sindsdien ontslagen.

In elk geval is gebleken dat de rekeningen wel degelijk waren opgesteld maar dat het Rekenhof deze niet heeft ontvangen door de opsplitsing van de diensten belast met de overlegging van de rekeningen ingevolge de regionalisering van de landbouw en de overheveling van een deel van het personeel naar de gewesten. De rekenplichtige die op federaal niveau werd behouden, ressorteerde tot op het ogenblik van zijn ontslag onder het FAVV. Zijn rekeningen werden daadwerkelijk overgemaakt aan het Rekenhof dat de ontvangst ervan bevestigde op 5 november 2008 en dat de rekeningen op 28 november 2008 heeft afgesloten.