BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3127

de Josy Dubiť (Ecolo)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Belgisch onderzoeksstation - Kostprijs inhuldiging - Werkingskosten
________
Antarctica
poolgebied
onderzoeksorganisme
wetenschappelijk onderzoek
bedrijfskosten
stichting
________
27/2/2009Verzending vraag
31/3/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3127 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De inhuldiging van het Belgische onderzoeksstation op de Zuidpool heeft diverse opmerkingen uitgelokt.

Daarom zou ik graag weten :

- hoeveel mensen, met naam en hoedanigheid, werden uitgenodigd om dit evenement ter plaatse mee te maken;

- welke criteria gehanteerd werden voor de keuze van de genodigden;

- hoe lang ze in het station verbleven hebben;

- hoeveel er voor die genodigden in het totaal werd uitgegeven (vliegtuigen, hotel, per diem, enzovoort);

- hoeveel ton koolstofequivalent die inhuldiging met zich heeft gebracht;

- op hoeveel de totale kostprijs van het onderzoeksstation vooraf was geraamd en hoeveel de uiteindelijke kostprijs bedraagt;

- hoeveel het station per jaar zal kosten;

- welk bedrag jaarlijks beschikbaar blijft in uw budget voor de werking van de andere ermee samenhangende activiteiten, bijvoorbeeld het oceanografisch onderzoek.

Antwoord ontvangen op 31 maart 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

U stelt me talrijke vragen over de inhuldiging van de Belgische poolbasis, het aantal aanwezigen, de tijdsduur van hun verblijf, de kost ervan.

In tegenstelling tot wat u lijkt te denken, is het niet de Federale Overheid die aan de oorsprong ligt van deze inhuldiging maar wel de Internationale Poolstichting, gesticht door de heer Alain Hubert. Hij heeft het initiatief genomen voor de bouw van deze nieuwe basis en is tot op vandaag eigenaar van de basis tot de overdracht ervan aan de Federale Overheid, wat binnenkort zal gebeuren in het kader van de overeenkomst afgesloten tussen de IPF en de Federale Overheid in 2007.

Ik kan dus niet al uw vragen beantwoorden over de inhuldiging. Ik verzoek u dan ook contact op te nemen met de Stichting indien u hierop een antwoord wenst.

Wat mijzelf betreft, verwijs ik naar het antwoord dat ik hierover heb gegeven aan het federale parlementslid de heer Philippe Henry enkele weken geleden.

In de nota aan de Ministerraad van 4 februari 2004 werd de totale kostprijs voor de studie, het ontwerp en de voormontage – zonder de bouw op Antarctica zelf – geraamd op 2 500 000 euro. Die kosten werden volledig door de privésector op zich genomen dankzij de door de IPF opgehaalde steunbedragen.

Op de Ministerraad van 19 mei 2006 werd de totale kostprijs herzien. Voortaan was een bedrag van 6 400 000 euro nodig voor het ontwerp en de bouw van de basis op Antarctica, als volgt opgesplitst :

-4 400 000 euro ten laste van de IPF die zich ertoe verbond de extra kosten te dekken zo dat bedrag werd overschreden, met de hulp van het grote publiek en privésponsors;

-2 000 000 euro ten laste van het Federaal Wetenschapbeleid, met voorbehoud van de toekenning door de regering van een bijkrediet ten belope van 1 000 000 euro te zijnen gunste.

Volgens de laatste informatie van de internationale Poolstichtichting zou de uiteindelijke investering voor de bouw van het station 21 197 362 euro naderen, bijdragen in natura inbegrepen. De IPF was erin geslaagd een belangrijk financieringsbedrag bijeen te brengen, maar er ontbrak nog zowat 6 000 000 euro.

In dit verband en gezien het belang van deze onderzoeksinfrastructuur voor België dat één van de oprichters van het Antarcticaverdrag in 1959 was, werd beslist dat het Federaal Wetenschapsbeleid een extra tegemoetkoming zou geven voor de bouw van de basis « Princess Elisabeth ». Ook Buitenlandse Zaken en een sponsor van de Nationale Loterij kwamen met bijkomende financiële steun over de brug.

Samengevat is het aandeel van de Belgische Staat in de bouw van het station tussen 2004 en 2009 als volgt opgesplitst :

  • het Federaal Wetenschapsbeleid : +/- 6 500 000 euro;

  • de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken : 1 000 000 euro;

  • de Nationale Loterij : 1 500 000 euro.

De kostprijs voor de jaarlijkse werking van het station werd in 2004 geschat op 1 000 000 euro ten laste van de overheid (nota aan de Ministerraad van 4 februari 2004).

Dat bedrag werd nog niet herzien in het licht van het finale ontwerp van het station en de opgedane ervaring en de kosten voor personen- en materiaalvervoer.

Ik heb aan de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid gevraagd me een volledig dossier hierover te bezorgen zodat het meerjaarlijks financierings- en werkingsplan van de basis kan worden opgesteld. De basis zal binnenkort onder de verantwoordelijkheid staan van het Poolsecretariaat, de nieuwe staatdienst met afzonderlijk beheer.

In het kader van de inhuldiging van de basis “Princess Elisabeth” werden nieuwe onderzoeksprogramma’s opgericht voor de periode 2008-2012 voor een bedrag rond 1,5 miljoen euro. Al deze budgetten alsook al de investeringsmiddelen besteed aan de bouw van de basis zijn gefinancierd door nieuwe middelen.

De jaarlijkse bedragen die beschikbaar blijven voor de werking van de andere desbetreffende activiteiten zoals het diepzeeonderzoek worden in de begroting van het Federaal Wetenschapsbeleid opgenomen en werden bijgevolg niet verminderd.

Gelijktijdig met de aan het nieuwe station Princess Elisabeth gelinkte projecten, loopt het in 1985 gestarte meerjarige onderzoeksprogramma Antarctica nog altijd. Een nieuwe fase (de zevende) zou van start moeten gaan eind 2009 – begin 2010 en een van de prioritaire onderzoeksgebieden van het kaderprogramma “Duurzame Ontwikkeling of Klimaat” introduceren.