BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
30 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-286

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtelijke achterstand - Wet van 21 april 2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Ontbreken van uitvoeringsbesluiten
________
niet in loondienst verkregen inkomen
gerechtelijke achterstand
toegang tot de rechtspleging
gerechtskosten
advocaat
toepassing van de wet
________
30/1/2008 Verzending vraag
12/3/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-286 d.d. 30 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tweede deel van 2007 werd in de pers melding gemaakt van een “nieuw soort” van gerechtelijke achterstand. Op de arbeidsrechtbank te Brussel zouden voorlopig geen eindvonnissen meer worden geveld omdat het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 21april 2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat nog niet is verschenen. Bepaalde rechtbanken zouden de mogelijk te verhalen kosten niet zelf durven bepalen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

Hoever staat het met het uitwerken van het koninklijk besluit?

Wat is de timing voor het publiceren van het koninklijk besluit?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2008 :

De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2008.

Artikel 7 van deze wet wijzigt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsplegingsvergoeding is voortaan omschreven als een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

De bedragen van deze rechtsplegingsvergoeding worden vastgesteld door de Koning. Het gaat om het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. Deze tekst is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2007.

De rechtbanken kunnen aldus het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding bepalen. Er is bijgevolg geen sprake van het ontbreken van enige uitvoeringsmaatregel die aanleiding zou kunnen geven tot gerechtelijke achterstand.