BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
22 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2835

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract
________
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie
________
22/1/2009Verzending vraag
3/9/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2834
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2835 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent bedroegen, in 2007, 806 600,77 euro. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1287. Tevens bezorgde hij me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom en op welke begrotingsposten ?

3. Heeft het sluiten van het onderhoudscontract (support engineer on site) grote impact gehad, zoals hij al waarschuwde, op het kostenplaatje ? Sinds wanneer loopt dit contract ?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

1 Correctie van de gegevens met onder meer schrapping van een voor het gebouw ten onrechte aangeduide rubriek "huur- en huurderlasten bracht het totaal der in de loop van 2007 aangerekende onderhoudskosten op 777 403,23 euro.

De voor het jaar 2008 aangerekende onderhoudskosten belopen1 258 718,75 euro.

Een gedetailleerde opgave vindt u in bijlage.

2. De hogere uitgave 2008 vindt haar oorsprong in onder meer de verschillende data van aanvang 2007 der diverse onderhoudscontracten, het in voege gaan tijdens 2008 van nieuwe contracten, alsook het feit dat pas vanaf 1 december 2007 het elektriciteitsverbruik aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie werd gefactureerd.

3. Het globaal "support engineer on site" contract werd afgesloten ten dienste van verschillende gerechtsgebouwen, 't is te zeggen het nieuw gerechtshof te Antwerpen, het nieuw gerechtshof te Gent, het gerechtshof te Brugge en het gerechtsgebouw, gelegen Quatre Brasstraat 2-4 te Brussel.

De uit dit globaal contract voor het gerechthof Gent voortvloeiende kost beloopt ongeveer 30 % van het totaal jaarlijks bedrag, of, 44 000 euro.

NIEUW GERECHTSGEBOUW GENT - NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE GAND

ONDERHOUDSCONTRACTEN/ CONTRATS D'ENTRETIENCONTRACT TYPE / TYPE DE CONTRAT

FIRMA / FIRME

STRATDATUM/ PRISE D'EFFET

DUUR VAN HET CONTRACT/ DUREE DU CONTRAT

JAARLIJKS GERAAMDE KOST/ESTIMATION DU COUT ANNUEL

Aangerekend periode 2007/ Facturation 2007

Aangerekende periode 2008/ Facturation 2008

HVAC waarborgperiode

HVAC période de garantie

IMTEC MAINTENACE

01/07/2007

waarborgperiode tot 30/11/2008/ periode de garantie jusqu'au 30/11/2008

31.703,38 €

19.898,63 €

38.228,27 €


liftonderhoud

entretien des ascenseurs

KONE BELGIUM

03/07/2007

9 jaar / 9 ans

41.002,70 €

32.124,17 €

41.100,00 €


huur containers

locations des containeurs

IVAGO

16/02/2007

1 jaar, stilzwijgende verlenging

5.963,94 €

5.057,51 €

8.444,63 €


onderhoud vijver

entretien de l'étang

NV Wannijn

01/07/2007

waarbogperiode tot 30/11/2008

1.449,41 €

0,00 €

5.466,02 €


onderhoud elektrische installaties

entretien des installations électriques

NV Elektro Entreprise

01/07/2007

waarborgperiode tot 30/112008

5.178,87 €

0,00 €

0,00 €


onderhoud brandblussers KBC

entretien des extincteurs KBC

NV SICLI

05/07/2007

1 jaar, stilzwijgende verlenging

1.468,06 €

13.195,67 €

13.135,00 €


onderhoud brandblussers Justitie

location des extincteurs SPF Justice

NV SICLI

05/07/2007

1 jaar, stilzwijgende verlenging

8.468,94 €
onderhoud brandhaspels en hydranten

entretien des dévidoirs en bornes d'incendie

NV SICLI

25/04/2008

1 jaar, stilzwijgende verlenging

6.323,51 €


6.323,51 €


Onderhoud audio-visuele installaties

entretien des installations audio-visuels

NV ENI

01/07/2007

waarborgperiode

1.436,97 €

718,49 €

1.440,00 €


Onderhoud van sanitair

entretien de l'installation sanitaire

NV Van Severen

01/07/2007

waarborgperiode

2.850,57 €

1.425,28 €

1.944,70 €


Onderhoud waterverzachter

entretien adoucisseur

Guldager

01/10/2007

loopt tot 30/09/2009

222,64 €


222,64 €


onderhoud beveiliging

entretien de l'installation sécurité

Fabricom

01/02/2007

1 jaar /1 ans

231.995,00 €

51.109,28 €

67.665,00 €


interventies

interventions

Fabricom

01/02/2007

interventies op basis onderhoudscontract

op basis eenheidspr

22.111,85 €

17.865,69 €


Support engineer on site

Support engineer on site

Fabricom

01/06/2008

1 jaar /1 ans

44.000,00 €

39.748,00 €

59.874,00 €


Reinigen Ruiten

nettoyage vitres

Indurope Handy Tools

03/03/2008

1 jaar met stilzwijgende verlenging

7.030,10 €


7.030,10 €


Keuring valbeveiliging

inspection du système anti-chute

I&C Daktechniek BVBA

19/09/2007

5 jaar

2.366,76 €

2.366,76 €

2.366,76 €


Onderhoud dak

Entretien du toit

I&C Daktechniek BVBA

19/11/2007

1 jaar, stilzwijgende verlenging

3.811,50 €

3.811,50 €

3.811,50 €subtotaal / subtotal

191.567,14 €

274.917,82 €


Uitgaven zonder onderhoudscontracten


Dépenses sans contrats d'entretien

Aankoop onderhoudsproducten


achats de produits d'entretien


14.016,17 €

25.644,72 €


huur en kosten roerende goederen


location et frais de biens mobiliers


1.969,05 €

7.364,70 €


onderhoud lokalenentretien des locaux


299,48 €

1.878,37 €


loonkosten onderhoud lokalen


coûts salariaux entretien


449.717,03 €

538.876,36 €


onderhoud materieel en machines


entretien materiel et machines


2.788,34 €

3.158,60 €


onderhoud meubilair en materieel


entretien mobilier et materiel


9.642,70 €

2.106,93 €


Onkosten verhuisfrais de déménagement


4.489,10 €

423,50 €


belastingentaxes0,00 €

454,24 €


waterconsommation d'eau


4.327,31 €

11.304,17 €


stoomconsommation de vapeur


74.670,62 €

78.887,01 €


electriciteitconsommation d'électricité


23.068,24 €

309.812,31 €


andereautres848,05 €

3.890,02 €


subtotaal / subtotal


585.836,09 €

983.800,93 €totaal / total

777.403,23 €

1.258.718,75 €