Auteurs- en sprekersregister betreffende "Durnez Jan" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bpost - Bedeling - Wijkniveau en lager - Niet-geadresseerde zendingen (5-5502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5502
Brugpensioen - Hervatten van werk - Behouden van de aanvullende vergoeding (5-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2783
De coŲrdinatoren van de "OPZ+" (5-6109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6109
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jan Durnez, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen (5-265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-265
Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen (5-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-266
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Jan Durnez (vervangen door de heer Johan Verstreken)
5-87
p. 8-9 5-87 p. 8-9 (PDF)
Personen met een handicap - Aangepaste voertuigen - Controle - Homologatie - Europese kaderrichtlijn 2007/46 (5-6236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6236
Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel (5-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-3103
Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel (5-3485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3485
Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie (5-3347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3347
Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie (5-3348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3348
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-219)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-219/1
p. 1-3 5-219/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-428/1
p. 1-5 5-428/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-428/2
p. 1-3 5-428/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-435/1
p. 1-6 5-435/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (5-433)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-433/1
p. 1-5 5-433/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (5-712)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-712/1
p. 1-11 5-712/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heer Jan Durnez
5-1370/2
p. 9 5-1370/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (5-1336)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke en Jan Durnez
5-1336/1
p. 1-8 5-1336/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-206)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Jan Durnez
5-206/1
p. 1-8 5-206/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Verslag van de heer Jan Durnez
5-869/5
p. 1-3 5-869/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-711/1
p. 1-4 5-711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-218)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-218/1
p. 1-3 5-218/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-430/1
p. 1-4 5-430/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-431/1
p. 1-4 5-431/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-429/1
p. 1-5 5-429/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2į, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (5-255)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-255/1
p. 1-3 5-255/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) (Sanctionering door intergemeentelijke samenwerking - Vaststelling door intergemeentelijke samenwerking - Strengere straffen voor recidivisten - Verlaging leeftijdsgrens voor GAS) (5-1162)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-1162/1
p. 1-7 5-1162/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (5-216)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-216/1
p. 1-3 5-216/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft) (5-436)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-436/1
p. 1-3 5-436/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (5-932)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez en de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-932/1
p. 1-6 5-932/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-434/1
p. 1-6 5-434/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen (Pensioenrechten - Uitbreiding van sommige sociale rechten) (5-1876)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1876/1
p. 1-5 5-1876/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten) (5-1106)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs, Peter Van Rompuy et Jan Durnez
5-1106/1
p. 1-4 5-1106/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1579/1
p. 1-10 5-1579/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gťrard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpťrťe en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen (Geldboete voor de bestuurder die zijn rijbewijs niet inlevert binnen de termijn door de Koning bepaald) (5-731)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-731/1
p. 1-3 5-731/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft (Eenvormige verjaringstermijn van drie jaar) (5-806)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-806/1
p. 1-2 5-806/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone (Uitbreiding van de zone waarin samenscholingen en demonstraties verboden zijn - Forumgebouw - Parlement van de Franse Gemeenschap - Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers) (5-1256)      
  Verslag van de heer Jan Durnez
5-1256/2
p. 1-4 5-1256/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-45
p. 36 5-45 p. 36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden) (5-217)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-217/1
p. 1-16 5-217/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee nieveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen (5-427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-427/1
p. 1-3 5-427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (5-437)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-437/1
p. 1-2 5-437/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft (Evaluatie door federaal Parlement) (5-432)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-432/1
p. 1-3 5-432/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999