Francis Delpérée

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
(Nr 3-1053, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet
(Nr 3-1052, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
(Nr 4-764, 2007-2008)
Bekrachtigd op 24 juli 2008

tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering
(Nr 4-1091, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 januari 2009

tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken
(Nr 4-1322, 2008-2009)
Bekrachtigd op 23 oktober 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 4-1377, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 4-1376, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009
(Nr 4-1574, 2009-2010)
Bekrachtigd op 18 januari 2010

tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep
(Nr 4-1337, 2008-2009)
Bekrachtigd op 31 januari 2010

betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Nr 4-1053, 2008-2009)
Bekrachtigd op 4 februari 2010

tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof"
(Nr 4-513, 2007-2008)
Bekrachtigd op 21 februari 2010

tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof"
(Nr 4-514, 2007-2008)
Bekrachtigd op 21 februari 2010

tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof"
(Nr 4-515, 2007-2008)
Bekrachtigd op 21 februari 2010

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
(Nr 5-14, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 3 maart 2011

tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
(Nr 5-893, 2010-2011)
Bekrachtigd op 11 juli 2011

houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
(Nr 5-405, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan
(Nr 5-663, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten
(Nr 5-1563, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft
(Nr 5-1565, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft
(Nr 5-1567, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen
(Nr 5-1569, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1570, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1571, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap
(Nr 5-1572, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1568, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1566, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet
(Nr 5-1564, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 5-1560, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet
(Nr 5-1562, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet
(Nr 5-1561, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
(Nr 5-1697, 2011-2012)
Bekrachtigd op 3 augustus 2012

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling
(Nr 5-550, 2010-2011)
Bekrachtigd op 10 december 2012

tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
(Nr 5-1067, 2010-2011)
Bekrachtigd op 15 juli 2013

Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet
(Nr 5-1728, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Nr 5-1729, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Nr 5-1730, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet
(Nr 5-1720, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet
(Nr 5-1721, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet
(Nr 5-1722, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet
(Nr 5-1723, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 5-1724, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Nr 5-1725, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet
(Nr 5-1726, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Nr 5-1727, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Nr 5-1731, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Nr 5-1732, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet
(Nr 5-1733, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet
(Nr 5-1734, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-1735, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-1736, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet
(Nr 5-1737, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet
(Nr 5-1738, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet
(Nr 5-1739, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet
(Nr 5-1740, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet
(Nr 5-1741, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet
(Nr 5-1742, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet
(Nr 5-1743, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1744, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek
(Nr 5-1745, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1746, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1747, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers
(Nr 5-1748, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet
(Nr 5-1749, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Nr 5-1750, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet
(Nr 5-1751, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet
(Nr 5-1752, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet
(Nr 5-1753, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1754, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1755, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
(Nr 5-1815, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1989, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
(Nr 5-1990, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1991, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-2233, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-2234, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet
(Nr 5-2235, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet
(Nr 5-2236, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet
(Nr 5-2237, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet
(Nr 5-2238, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet
(Nr 5-2239, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet
(Nr 5-2241, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet
(Nr 5-2242, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet
(Nr 5-2243, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet
(Nr 5-2244, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie
(Nr 5-2245, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
(Nr 5-2232, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken
(Nr 5-1832, 2012-2013)
Bekrachtigd op 14 februari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
(Nr 5-2438, 2013-2014)
Bekrachtigd op 4 april 2014

betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
(Nr 5-1823, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014

betreffende de internering van personen
(Nr 5-2001, 2012-2013)
Bekrachtigd op 5 mei 2014