Martine Taelman

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 2-780, 2000-2001)
Bekrachtigd op 20 juli 2001

tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 2-1256, 2001-2002)
Bekrachtigd op 23 april 2003

tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
(Nr 4-127, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 18 juli 2008

tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
(Nr 4-764, 2007-2008)
Bekrachtigd op 24 juli 2008

tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden
(Nr 4-594, 2007-2008)
Bekrachtigd op 28 april 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 4-1377, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 4-1376, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten
(Nr 4-605, 2007-2008)
Bekrachtigd op 1 maart 2010

tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
(Nr 5-893, 2010-2011)
Bekrachtigd op 11 juli 2011

houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
(Nr 5-405, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan
(Nr 5-663, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer
(Nr 5-54, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 22 april 2012

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling
(Nr 5-550, 2010-2011)
Bekrachtigd op 10 december 2012

tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren
(Nr 5-1146, 2010-2011)
Bekrachtigd op 14 april 2013

tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1989, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
(Nr 5-1990, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1991, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-2233, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-2234, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet
(Nr 5-2235, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet
(Nr 5-2236, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet
(Nr 5-2237, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet
(Nr 5-2238, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 170, ß 3, van de Grondwet
(Nr 5-2239, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen
(Nr 5-2240, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet
(Nr 5-2241, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet
(Nr 5-2242, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet
(Nr 5-2243, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet
(Nr 5-2244, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie
(Nr 5-2245, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
(Nr 5-2232, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
(Nr 5-2438, 2013-2014)
Bekrachtigd op 4 april 2014

betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
(Nr 5-1823, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
(Nr 5-2445, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014

houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende
(Nr 5-2338, 2013-2014)
Bekrachtigd op 22 mei 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling
(Nr 6-273, 2015-2016)
Bekrachtigd op 25 december 2016