Philippe Moureaux

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(Nr 2-740, 2000-2001)
Bekrachtigd op 13 juli 2001

tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
(Nr 3-13, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 19 maart 2004

tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 3-513, 2003-2004)
Bekrachtigd op 25 april 2004

tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
(Nr 3-1734, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 maart 2007

tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Nr 4-77, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 8 maart 2009

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001
(Nr 4-1165, 2008-2009)
Bekrachtigd op 3 maart 2010

tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten
(Nr 5-1563, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft
(Nr 5-1565, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft
(Nr 5-1567, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen
(Nr 5-1569, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1570, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
(Nr 5-1571, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap
(Nr 5-1572, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1568, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
(Nr 5-1566, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet
(Nr 5-1564, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 5-1560, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet
(Nr 5-1562, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet
(Nr 5-1561, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet
(Nr 5-1749, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Nr 5-1750, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet
(Nr 5-1751, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet
(Nr 5-1752, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet
(Nr 5-1753, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1754, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet
(Nr 5-1755, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014