Voorstellen van Pierre Jonckheer (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

20 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-114 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 3/10/1995
S. 1-136 Voorstel van resolutie strekkende tot het openen van een breed maatschappelijk debat over de economische, maatschappelijke, culturele en democratische uitdagingen van de informatiemaatschappij en in het bijzonder van de informatiesnelweg 24/10/1995
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-293 Herziening van titel III van de Grondwet ten einde artikel 34 aan te vullen met nieuwe bepalingen betreffende het referendum over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
S. 1-295 Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
S. 1-354 Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comité van Toezicht 13/6/1996
S. 1-371 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen 3/7/1996
S. 1-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 3/7/1996
S. 1-423 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht 26/9/1996
S. 1-573 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 12/3/1997
S. 1-632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst 15/5/1997
S. 1-682 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering 25/6/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-773 Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows 13/11/1997
S. 1-920 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering 25/3/1998
S. 1-921 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen binnen de OESO met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake investeringen 26/3/1998
S. 1-1018 Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof 11/6/1998
S. 1-1056 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement 8/7/1998
S. 1-1057 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen 8/7/1998
S. 1-1109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien 8/10/1998