Voorstellen van Paul Hatry (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-38 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeŽigendom 3/7/1995
S. 1-42 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen 5/7/1995
S. 1-43 Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties 5/7/1995
S. 1-44 Wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenen van de zelfstandigen aan de evolutie van het algemeen welzijn 5/7/1995
S. 1-45 Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 5/7/1995
S. 1-46 Wetsvoorstel waarbij de toekenning van kinderbijslag afhankelijk wordt gesteld van het feit dat het kind daadwerkelijk regelmatig de lessen volgt in een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum of aanwezig is op de plaats waar het in de leer is 5/7/1995
S. 1-47 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 267 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met betrekking tot de hefwerktuigen 5/7/1995
S. 1-183 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening door de federale regering van de raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden 30/11/1995
S. 1-343 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5į, van de wet van 21maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 4/6/1996
S. 1-730 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de afschaffing van het wettelijke monopolie van de Deposito- en Consignatiekas 25/9/1997
S. 1-858 Wetsvoorstel om de anonieme betaling van successierechten mogelijk te maken 29/1/1998
S. 1-875 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 11/2/1998
S. 1-912 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 13/3/1998
S. 1-1294 Voorstel van resolutie betreffende het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten 1/3/1999