Voorstellen van Julien Uyttendaele (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

43 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-11 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
3/10/2019
S. 7-12 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
3/10/2019
S. 7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 8/10/2019
S. 7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/10/2019
S. 7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 8/10/2019
S. 7-76 Voorstel van resolutie teneinde in Belgiė te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 8/10/2019
S. 7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 8/10/2019
S. 7-78 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 8/10/2019
S. 7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
S. 7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 8/10/2019
S. 7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
S. 7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 8/10/2019
S. 7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in Belgiė te bestrijden 8/10/2019
S. 7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiėnten met hersenaandoeningen 8/10/2019
S. 7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiėnten en hun families beter op te vangen 8/10/2019
S. 7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven 8/10/2019
S. 7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
S. 7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 8/10/2019
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
S. 7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal «monitoringmechanisme» in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende Belgiė 8/10/2019
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israėlische entiteiten in de door Israėl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiėle steun 8/10/2019
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiėle producten 8/10/2019
S. 7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 8/10/2019
S. 7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiėntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
S. 7-116 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
12/11/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in Belgiė verblijven 4/9/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-199 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van Belgiė en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen 12/11/2020
S. 7-225 Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis 22/2/2021
S. 7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
S. 7-254 Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in Israėl, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem 19/5/2021
S. 7-289 Informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten 30/9/2021
S. 7-309 Resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid samenleving 13/12/2021
S. 7-343 Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een «genderbril» te bekijken 22/4/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-346 Resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen 26/4/2022
S. 7-370 Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen 6/7/2022
S. 7-407 Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraļne 14/12/2022
S. 7-415 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen
25/1/2023
S. 7-429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 13/3/2023
S. 7-452 Voorstel van resolutie betreffende testing van drugs in het raam van een risicobeperkend beleid en van het Europese earlywarningsysteem 23/5/2023