Voorstellen van Ludo Sannen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

34 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-96 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-97 Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-98 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht - zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-99 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-100 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-101 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-102 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-103 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-104 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-105 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-106 Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-107 Herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-108 Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-607 Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige 14/12/2010
S. 5-857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 8/3/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-933 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 5/4/2011
S. 5-975 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 26/4/2011
S. 5-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie betreffende de afgiftetarieven van mobiele telefonie 10/5/2011
S. 5-1017 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 10/5/2011
S. 5-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, § 5, van het Veldwetboek 10/5/2011
S. 5-1019 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 10/5/2011
S. 5-1040 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat de diefstal van kunst- en cultuurgoederen betreft 23/5/2011
S. 5-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 12/10/2011
S. 5-1346 Wetsvoorstel tot hervorming van de banksector 17/11/2011
S. 5-1358 Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten 24/11/2011
S. 5-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën 24/11/2011
S. 5-1554 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa 27/3/2012
S. 5-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen 4/5/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
S. 5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2206 Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 16/7/2013