Voorstellen van Elke Sleurs (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

44 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
S. 5-605 Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiŽnt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag 15/12/2010
S. 5-667 Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in BelgiŽ 18/1/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-901 Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek 28/3/2011
S. 5-984 Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) 29/4/2011
S. 5-1075 Voorstel van resolutie betreffende de internationale regeling van draagmoederschap 9/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen 9/11/2011
S. 5-1331 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 17/11/2011
S. 5-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 27/10/2011
S. 5-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 16/1/2012
S. 5-1522 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids 8/3/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1555 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen 28/3/2012
S. 5-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" 17/4/2012
S. 5-1622 Wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op bloed en menselijk lichaamsmateriaal 15/5/2012
S. 5-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen 24/5/2012
S. 5-1633 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" 24/5/2012
S. 5-1634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken 24/5/2012
S. 5-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 2/7/2012
S. 5-1691 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
S. 5-1692 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten 4/7/2012
S. 5-1693 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
S. 5-1705 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken 10/7/2012
S. 5-1792 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse kinesitherapeuten en een Orde van Franstalige en Duitstalige kinesitherapeuten 19/9/2012
S. 5-1816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling 23/10/2012
S. 5-1850 Voorstel van resolutie met betrekking tot een daadkrachtig horecabeleid 21/11/2012
S. 5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
S. 5-1942 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring 24/1/2013
S. 5-1947 Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding 25/1/2013
S. 5-1985 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen 26/2/2013
S. 5-1994 Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen 28/2/2013
S. 5-2004 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse apothekers en een Orde van Franstalige en Duitstalige apothekers 6/3/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2167 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen 26/6/2013
S. 5-2179 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt 2/7/2013
S. 5-2185 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie 3/7/2013
S. 5-2278 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers 7/10/2013
S. 5-2306 Voorstel van resolutie betreffende het verzekeren van de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen 24/10/2013
S. 5-2360 Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften 27/11/2013
S. 5-2439 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken 16/1/2014
S. 5-2451 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 23/1/2014
S. 5-2876 Voorstel van resolutie betreffende de integrale omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn van 4 november 2003 betreffende de organisatie van de arbeidstijd 23/4/2014

Legislatuur 2014-2019