Voorstellen van Jan Durnez (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-206 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-216 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 4/10/2010
S. 5-217 Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 4/10/2010
S. 5-218 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-219 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-255 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 8/10/2010
S. 5-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen 29/10/2010
S. 5-428 Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-429 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of geco÷pteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-430 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-431 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-432 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft 29/10/2010
S. 5-433 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft 29/10/2010
S. 5-434 Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 1/10/2010
S. 5-435 Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 29/10/2010
S. 5-436 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft 29/10/2010
S. 5-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad 29/10/2010
S. 5-711 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel 26/1/2011
S. 5-712 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 26/1/2011
S. 5-731 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen 27/1/2011
S. 5-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft 24/2/2011
S. 5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-1106 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 22/6/2011
S. 5-1162 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 8/7/2011
S. 5-1336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 18/11/2011
S. 5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012

Legislatuur 2007-2010