Voorstellen van Carine Russo (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen 19/9/2007
S. 4-187 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 19/9/2007
S. 4-188 Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 19/9/2007
S. 4-189 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
19/9/2007
S. 4-190 Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 19/9/2007
S. 4-246 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
---------------
Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
9/10/2007
S. 4-259 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 9/10/2007
S. 4-327 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma 23/10/2007
S. 4-493 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 21/12/2007
S. 4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
S. 4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het Israėlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
S. 4-1122 Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieėn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/1/2009