Voorstellen van Marc Elsen (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-369 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 7/11/2007
S. 4-372 Wetsvoorstel teneinde korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden 7/11/2007
S. 4-374 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 8/11/2007
S. 4-375 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen 8/11/2007
S. 4-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie 8/11/2007
S. 4-383 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 12/11/2007
S. 4-384 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 12/11/2007
S. 4-385 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 12/11/2007
S. 4-402 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering 22/11/2007
S. 4-422 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 26/11/2007
S. 4-608 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten 4/3/2008
S. 4-609 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 4/3/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar 18/3/2008
S. 4-674 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen 7/4/2008
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
S. 4-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
S. 4-929 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om de cumulatie toe te staan van het werknemerspensioen met de uitkeringen in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een familielid 30/9/2008
S. 4-1006 Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 14/11/2008
S. 4-1036 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 28/11/2008
S. 4-1059 Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 11/12/2008
S. 4-1070 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 16/12/2008
S. 4-1078 Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 16/12/2008
S. 4-1085 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen 5/1/2009
S. 4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
S. 4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 5/2/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
S. 4-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden 5/3/2009
S. 4-1213 Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŽ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika 11/3/2009
S. 4-1263 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 31/3/2009
S. 4-1346 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen 28/5/2009