Voorstellen van Marleen Temmerman (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-92 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen 17/9/2010
S. 5-96 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-97 Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-98 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht - zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-99 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-100 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-101 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-102 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-103 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-104 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-105 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-106 Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-107 Herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-108 Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-203 Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling 1/10/2010
S. 5-258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 8/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-607 Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige 14/12/2010
S. 5-832 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken 8/3/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-929 Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-933 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 5/4/2011
S. 5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
S. 5-960 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten op te trekken 18/4/2011
S. 5-974 Wetsvoorstel tot inperking van plotse en forse premiestijgingen bij hospitalisatieverzekeringen 26/4/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1074 Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor 9/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1129 Voorsel van resolutie met betrekking tot de internationale inspanningen in Afghanistan en de brede regio 28/6/2011
S. 5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
S. 5-1288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, wat betreft de publieke terbeschikkingstelling van navelstrengbloed dat wordt opgeslagen met het oog op uitgesteld gebruik 28/10/2011
S. 5-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen 9/11/2011
S. 5-1344 Voorstel van resolutie inzake nucleaire ontwapening en non proliferatie en de Defence en Deterrence Posture Review binnen de NAVO 22/11/2011
S. 5-1345 Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness 22/11/2011
S. 5-1352 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden 22/11/2011
S. 5-1353 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde 22/11/2011
S. 5-1361 Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag 24/11/2011
S. 5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
S. 5-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 27/10/2011
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
S. 5-1610 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 9/5/2012
S. 5-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/5/2012
S. 5-1681 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids 27/6/2012
S. 5-1703 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief 7/7/2012
S. 5-1798 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 5/10/2012
S. 5-1799 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 5/10/2012
S. 5-1803 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen 11/10/2012
S. 5-1804 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van artsen en een Franstalige en Duitstalige Orde van artsen 11/10/2012
S. 5-1805 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van apothekers en een Franstalige en Duitstalige Orde van apothekers 11/10/2012

Legislatuur 2007-2010