Voorstellen van Francis Delpérée (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

52 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-76 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 24/8/2007
S. 4-342 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 30/10/2007
S. 4-369 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 7/11/2007
S. 4-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 12/11/2007
S. 4-381 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 12/11/2007
S. 4-382 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 12/11/2007
S. 4-383 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 12/11/2007
S. 4-384 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 12/11/2007
S. 4-385 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 12/11/2007
S. 4-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 23/11/2007
S. 4-422 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 26/11/2007
S. 4-507 Wetsontwerp tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen 14/1/2008
S. 4-513 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
S. 4-514 Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
S. 4-515 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
S. 4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-610 Wetsvoorstel tot wijziging van de in het Wetboek van strafvordering vervatte bepalingen betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke beslissingen 4/3/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
S. 4-830 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 18/6/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1064 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1065 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1066 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1067 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1068 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1075 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
15/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
S. 4-1205 Herziening van titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op bepaalde maatregelen moet waarborgen
10/3/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1239 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen 23/3/2009
S. 4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, § 4, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
S. 4-1301 Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het Internationaal Strafhof in te voegen
30/4/2009
S. 4-1317 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt 7/5/2009
S. 4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 13/5/2009
S. 4-1337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep 20/5/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1380 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
6/7/2009
S. 4-1463 Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad", nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
19/10/2009
S. 4-1464 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 19/10/2009
S. 4-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie 28/10/2009
S. 4-1531 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
8/12/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
S. 4-1689 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 3/3/2010
K. 52-1939 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/4/2009

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007