Voorstellen van Francis Delpérée (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage 5/11/2004
S. 3-1020 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1021 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1022 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1023 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
S. 3-1110 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/3/2005
S. 3-1274 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers 1/7/2005
S. 3-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek 1/7/2005
S. 3-1286 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek 5/7/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1640 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen 28/3/2006
S. 3-1669 Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/4/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1953 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 22/12/2006
S. 3-1963 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties 4/12/2006
S. 3-2042 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/1/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010