Voorstellen van Nele Jansegers (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-586 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 27/2/2008
S. 4-616 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 5/3/2008
S. 4-636 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 12/3/2008
S. 4-637 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 12/3/2008
S. 4-653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 19/3/2008
S. 4-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 19/3/2008
S. 4-666 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging 27/3/2008
S. 4-671 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ž 2, vierde lid, van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen 2/4/2008
S. 4-802 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid 10/6/2008
S. 4-860 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 8/7/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-933 Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers 1/10/2008
S. 4-959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 10/10/2008
S. 4-987 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft 3/11/2008
S. 4-1018 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŰ 24/11/2008
S. 4-1019 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten 1/1/2008
S. 4-1020 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 24/11/2008
S. 4-1023 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 24/11/2008
S. 4-1024 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ž 1, II, 3░, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 24/11/2008
S. 4-1156 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen 2/2/2009
S. 4-1229 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 17/3/2009
S. 4-1284 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft 21/4/2009
S. 4-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft 21/4/2009
S. 4-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1300 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 30/4/2009
S. 4-1413 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ž 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 17/7/2009
S. 4-1415 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/7/2009
S. 4-1422 Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport 14/9/2009
S. 4-1430 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŰle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 25/9/2009
S. 4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
S. 4-1435 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3░, en 69, 3░ van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
2/10/2009
S. 4-1440 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, geco÷rdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 6/10/2009
S. 4-1445 Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap 7/10/2009
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
S. 4-1648 Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen 8/2/2010
S. 4-1754 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 27/4/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2003-2007