Voorstellen van Alain Courtois (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

62 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-362 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 20/10/2010
S. 5-363 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 20/10/2010
S. 5-364 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 20/10/2010
S. 5-369 Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen 21/10/2010
S. 5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
S. 5-391 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 27/10/2010
S. 5-414 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 28/10/2010
S. 5-415 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt 28/10/2010
S. 5-416 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 28/10/2010
S. 5-417 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens 28/10/2010
S. 5-418 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn 28/10/2010
S. 5-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren 28/10/2010
S. 5-451 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 9/11/2010
S. 5-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 9/11/2010
S. 5-487 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 16/11/2010
S. 5-489 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 16/11/2010
S. 5-522 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen 23/11/2010
S. 5-527 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 23/11/2010
S. 5-540 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 29/11/2010
S. 5-541 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/10/2010
S. 5-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 29/11/2010
S. 5-557 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 29/11/2010
S. 5-558 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 29/11/2010
S. 5-562 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht 6/12/2010
S. 5-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien jaar 6/12/2010
S. 5-564 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan hij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen 6/12/2010
S. 5-669 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 19/1/2011
S. 5-697 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 26/1/2011
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŽntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-705 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar 26/1/2011
S. 5-706 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 26/1/2011
S. 5-707 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht 26/1/2011
S. 5-718 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken 27/1/2011
S. 5-719 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 27/1/2011
S. 5-736 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 28/1/2011
S. 5-738 Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" 28/1/2011
S. 5-739 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 28/1/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-902 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt 28/3/2011
S. 5-1048 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 26/5/2011
S. 5-1140 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 30/6/2011
S. 5-1242 Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt 3/10/2011
S. 5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
S. 5-1414 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie 22/12/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1454 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 26/1/2012
S. 5-1539 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens 16/3/2012
S. 5-1540 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 16/3/2012
S. 5-1580 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer 19/4/2012
S. 5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
S. 5-1830 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft 7/11/2012
S. 5-1831 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken 7/11/2012
S. 5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
S. 5-1912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring 20/12/2012
S. 5-1941 Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend 23/1/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
S. 5-2115 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat 29/5/2013
S. 5-2472 Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart 4/2/2014

Legislatuur 2007-2010