Voorstellen van Stefaan Noreilde (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

31 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-250 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa 15/10/2003
S. 3-420 Wetsvoorstel tot het verlenen van beperkte politionele bevoegdheden aan hoofdredders en hun adjuncten 18/12/2003
S. 3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
S. 3-536 Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen 3/3/2004
S. 3-630 Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid 8/4/2004
S. 3-789 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 1/7/2004
S. 3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-905 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 339bis in de programmawet van 24 december 2002, om de opleiding of omscholing van oudere werknemers aan te moedigen 18/11/2004
S. 3-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 56bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-908 Wetsvoorstel betreffende de activering van de aanvullende vergoeding in het kader van de brugpensioenregeling 18/11/2004
S. 3-909 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, met het oog op het verlagen van de leeftijd voor doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers 18/11/2004
S. 3-910 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot een belastingkrediet voor 60-plussers 18/11/2004
S. 3-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met het oog op de schrapping van gelijkgestelde perioden voor de opbouw van pensioenen 18/11/2004
S. 3-912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/11/2004
S. 3-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 18/11/2004
S. 3-914 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen 18/11/2004
S. 3-915 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het ontmoedigen van Canada Dry-brugpensioenregelingen 18/11/2004
S. 3-936 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ž 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met het oog op de regionalisering van de reglementering inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-948 Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen 6/12/2004
S. 3-1008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1033 Wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus 16/2/2005
S. 3-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een gemeentelijke vergunningkaart voor parkeren 9/3/2005
S. 3-1086 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 10/3/2005
S. 3-1264 Voorstel van resolutie met het oog op de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 28/6/2005
S. 3-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 17/2/2006
S. 3-1734 Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 31/5/2006
S. 3-2461 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, teneinde een onmiddellijke teruggave voor de aftrekbare besteding van de enige en eigen woning in te voeren 30/4/2007