Voorstellen van Christiane Vienne (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2003-2007

39 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-92 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 17/7/2007
S. 4-392 Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren 14/11/2007
S. 4-399 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" 19/11/2007
S. 4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 22/11/2007
S. 4-420 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumulatie van het beroepsinkomen van de persoon met een handicap en de integratietegemoetkoming 23/11/2007
S. 4-421 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen 26/11/2007
S. 4-439 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9ter, ß 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, om de verfijnde controle op het inkomen uit te breiden tot de categorieŽn 1 en 2 van de gerechtigden op een integratietegemoetkoming 5/12/2007
S. 4-469 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 6/12/2007
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-769 Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiŽnten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening 21/5/2008
S. 4-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 26/6/2008
S. 4-839 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 27/6/2008
S. 4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
S. 4-858 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" 8/7/2008
S. 4-885 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 17/7/2008
S. 4-925 Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten 26/9/2008
S. 4-982 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis 4/11/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 22/12/2008
S. 4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1230 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 17/3/2009
S. 4-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening 23/3/2009
S. 4-1247 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur 25/3/2009
S. 4-1265 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie van acties van de overheden en het verenigingsleven om de consumenten te wijzen op de gevaren van makkelijk krediet 1/4/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1452 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn 14/10/2009
S. 4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
S. 4-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 26/10/2009
S. 4-1478 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen 28/10/2009
S. 4-1516 Voorstel van resolutie om een samenhangend en geÔntegreerd beleid uit te werken voor patiŽnten die aan een ernstige huidziekte lijden 30/11/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1668 Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten 23/2/2010
S. 4-1696 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat 8/3/2010
S. 4-1715 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 23/3/2010
S. 4-1744 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten met het oog op een betere bankoverstapregeling 6/4/2010
S. 4-1769 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling wat de verplichte indexering van het leefgeld en de mogelijkheid van totale kwijtschelding van schulden betreft 29/4/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2003-2007