Voorstellen van Christian Brotcorne (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

125 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003
S. 3-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 22/7/2003
S. 3-99 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 22/7/2003
S. 3-100 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/7/2003
S. 3-101 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, ß 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren 22/7/2003
S. 3-102 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 22/7/2003
S. 3-103 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 22/7/2003
S. 3-104 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 22/7/2003
S. 3-105 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 22/7/2003
S. 3-106 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 22/7/2003
S. 3-107 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 22/7/2003
S. 3-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 22/7/2003
S. 3-109 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 22/7/2003
S. 3-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 22/7/2003
S. 3-111 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 22/7/2003
S. 3-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 22/7/2003
S. 3-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 22/7/2003
S. 3-115 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/7/2003
S. 3-116 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 22/7/2003
S. 3-117 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 22/7/2003
S. 3-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 22/7/2003
S. 3-119 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/7/2003
S. 3-120 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 22/7/2003
S. 3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003
S. 3-123 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 22/7/2003
S. 3-124 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 22/7/2003
S. 3-139 Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie 29/7/2003
S. 3-225 Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen 9/10/2003
S. 3-226 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 9/10/2003
S. 3-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/10/2003
S. 3-400 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 15 en 107 van de nieuwe gemeentewet 9/12/2003
S. 3-408 Wetsvoorstel houdende wijziging van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 10/12/2003
S. 3-459 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 16/1/2004
S. 3-460 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/1/2004
S. 3-461 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 16/1/2004
S. 3-495 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot renten en pensioenen van buitenlandse oorsprong 4/2/2004
S. 3-512 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, teneinde de financiŽle weerslag van de pensioenen van burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter op de gemeentefinanciŽn te wijzigen 11/2/2004
S. 3-519 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde ervoor te zorgen dat de gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap niet door anderen worden ingenomen 19/2/2004
S. 3-520 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/2/2004
S. 3-557 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken 12/3/2004
S. 3-568 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen 18/3/2004
S. 3-574 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken 19/3/2004
S. 3-575 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden 19/3/2004
S. 3-576 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 19/3/2004
S. 3-588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/3/2004
S. 3-589 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren 29/3/2004
S. 3-590 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van FinanciŽn wordt toegevoegd 29/3/2004
S. 3-591 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs 29/3/2004
S. 3-592 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 29/3/2004
S. 3-593 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren 29/3/2004
S. 3-594 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste 29/3/2004
S. 3-595 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 29/3/2004
S. 3-596 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure 29/3/2004
S. 3-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden 29/3/2004
S. 3-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden 29/3/2004
S. 3-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden 29/3/2004
S. 3-620 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creŽren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars 2/4/2004
S. 3-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, tot verbod van de organisaties van privť-personen die tot doel hebben de instanties die wettelijk belast zijn met het toezicht op de politiediensten, te vervangen of in hun plaats te treden 2/4/2004
S. 3-622 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 13 januari 1973 2/4/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-664 Voorstel van resolutie tot invoering van een reglement voor de gebruikers van rolschaatsen en steps wat betreft de verplichting om uitgerust te zijn met een aangepast geluidstoestel 30/4/2004
S. 3-684 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van de mogelijkheid een sticker aan te brengen op verkeerd geparkeerde voertuigen 13/5/2004
S. 3-686 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 13/5/2004
S. 3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
S. 3-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen 14/5/2004
S. 3-718 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden 27/5/2004
S. 3-719 Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 27/5/2004
S. 3-720 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen 27/5/2004
S. 3-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 60, 65 en 70 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de politierechtbanken en de vrederechters 1/7/2004
S. 3-822 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetsbepalingen betreffende de werkstraf en de dienstverlening 16/7/2004
S. 3-827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde 16/7/2004
S. 3-844 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen 22/9/2004
S. 3-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast 7/10/2004
S. 3-857 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling te stimuleren 7/10/2004
S. 3-865 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrekbaarheid mogelijk te maken van veiligheidsuitrusting voor het gebruik van een motorfiets voor beroepsverplaatsingen 15/10/2004
S. 3-869 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren 20/10/2004
S. 3-874 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten 20/10/2004
S. 3-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de termijnen in te korten die in acht moeten worden genomen voordat de gemeentelijke aanvullende reglementen over de openbare wegen in werking kunnen worden gesteld 22/10/2004
S. 3-879 Voorstel van resolutie om reflectie op gang te brengen over de mogelijkheid om op school lessen te volgen die voorbereiden op het theoretisch rijexamen 22/10/2004
S. 3-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde de gebruikers van rolschaatsen en steps te beschermen 22/10/2004
S. 3-881 Voorstel van resolutie tot bescherming van de gebruikers van rolschaatsen en steps op momenten dat het zicht beperkt is 22/10/2004
S. 3-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage 5/11/2004
S. 3-899 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken 10/11/2004
S. 3-900 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van de zelffinanciering van de ondernemingen 10/11/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-1056 Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven 22/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
S. 3-1126 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen 15/4/2005
S. 3-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven 20/4/2005
S. 3-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het stimuleren van het bedrijfsmecenaat 20/4/2005
S. 3-1177 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het bouwen en renoveren van schoolgebouwen te bevorderen 3/5/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1274 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers 1/7/2005
S. 3-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek 1/7/2005
S. 3-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de overdracht van het overschot van de voorafbetalingen tussen echtgenoten mogelijk te maken 13/10/2005
S. 3-1392 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de onderzoeksbevoegdheden inzake de inkomstenbelastingen af te stemmen op de onderzoeksbevoegdheden inzake de BTW 13/10/2005
S. 3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
S. 3-1394 Wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 13/10/2005
S. 3-1455 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ter afschaffing van het mechanisme van de opdecimes voor de verkeersboetes 29/11/2005
S. 3-1456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met laag verbruik met een uitstoot van 105 tot 115 gram CO2 per kilometer op te trekken 29/11/2005
S. 3-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 29/11/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1500 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 23/12/2005
S. 3-1518 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 19/1/2006
S. 3-1536 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken 26/1/2006
S. 3-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen 17/2/2006
S. 3-1669 Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/4/2006
S. 3-1677 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank 5/5/2006
S. 3-1732 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 30/5/2006
S. 3-1771 Wetsvoorstel strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand 26/6/2006
S. 3-1784 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel 3/7/2006
S. 3-1804 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 7/7/2006
S. 3-1829 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 18/8/2006
S. 3-1856 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 12/10/2006
S. 3-1858 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van een nieuwe berekeningswijze inzake rustpensioenen voor verschillende ambten 13/10/2006
S. 3-1870 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, teneinde de bouw van sociale woningen te bevorderen 23/10/2006
S. 3-1952 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers 21/11/2006
S. 3-1963 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties 4/12/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-1994 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 20/12/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2384 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 6/4/2007