Voorstellen van Jacques Germeaux (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 23/10/2003
S. 3-327 Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten 12/11/2003
S. 3-334 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 14/11/2003
S. 3-335 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŰfficiŰnt bij vervroegde pensionering 14/11/2003
S. 3-336 Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen 14/11/2003
S. 3-354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat schijnhuwelijken betreft 20/11/2003
S. 3-358 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 20/11/2003
S. 3-359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft 20/11/2003
S. 3-360 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 20/11/2003
S. 3-361 Wetsvoorstel tot opheffing van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste 20/11/2003
S. 3-449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 13/1/2004
S. 3-457 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen 15/1/2004
S. 3-470 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 22/1/2004
S. 3-471 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 22/1/2004
S. 3-499 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verplichte inning van het persoonlijk aandeel bij thuisverpleging en kinesitherapie 5/2/2004
S. 3-510 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/2/2004
S. 3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
S. 3-675 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers 10/5/2004
S. 3-697 Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 14/5/2004
S. 3-724 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste 28/5/2004
S. 3-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid 3/6/2004
S. 3-762 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 17/6/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 24/6/2004
S. 3-791 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica 1/7/2004
S. 3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, ž 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004
S. 3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-833 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren 28/7/2004
S. 3-916 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden 18/11/2004
S. 3-970 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" 23/12/2004
S. 3-971 Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld 23/12/2004
S. 3-984 Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 13/1/2005
S. 3-991 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro 19/1/2005
S. 3-1002 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 26/1/2005
S. 3-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie 7/2/2005
S. 3-1079 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 8/3/2005
S. 3-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag 17/3/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven 4/5/2005
S. 3-1481 Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag 9/12/2005
S. 3-1483 Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal 9/12/2005