Voorstellen van Franšois Bellot (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

79 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-282 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 12/10/2010
S. 5-283 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 12/10/2010
S. 5-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot invoering van een door de procureur des Konings opgelegd bevel tot betaling aan de jagers of sportschutters die hebben verzuimd hun wapen(s) vˇˇr 31 oktober 2008 aan te geven 12/10/2010
S. 5-290 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van artikel 8.3 van het Verkeersreglement 12/10/2010
S. 5-291 Voorstel van resolutie betreffende het reflecterend veiligheidsvest, het overlevingsdeken en het noodhamertje 13/10/2010
S. 5-292 Wetsvoorstel tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag 12/10/2010
S. 5-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit inzake de bereidheid tot integratie 12/10/2010
S. 5-294 Voorstel van resolutie betreffende de rijopleiding 12/10/2010
S. 5-295 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 12/10/2010
S. 5-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging 12/10/2010
S. 5-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft 12/10/2010
S. 5-298 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het oog op de invoering van de verplichting om op duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te brengen op de verzekerde voertuigen 12/10/2010
S. 5-299 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor verplicht in te schrijven 12/10/2010
S. 5-300 Voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de overheidsdiensten 12/10/2010
S. 5-301 Voorstel van resolutie betreffende een aangepaste weginrichting, teneinde de veiligheid van de gebruikers van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 12/10/2010
S. 5-343 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 14/10/2010
S. 5-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bezorging van telefoongidsen op de huidige behoeften af te stemmen 22/10/2010
S. 5-373 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vergoedingsregeling voor de meest kwetsbare weggebruikers 22/10/2010
S. 5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
S. 5-386 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 25/10/2010
S. 5-422 Wetsontwerp tot beŰindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continu´teit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang 29/10/2010
S. 5-423 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 91 en 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten 29/10/2010
S. 5-424 Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven 29/10/2010
S. 5-425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiŰle vergoedingen te waarborgen 29/10/2010
S. 5-445 Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie 9/11/2010
S. 5-448 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 9/11/2010
S. 5-486 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/11/2010
S. 5-490 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 16/11/2010
S. 5-491 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 16/11/2010
S. 5-492 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 16/11/2010
S. 5-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ž 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 18/11/2010
S. 5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-527 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 23/11/2010
S. 5-562 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ž 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht 6/12/2010
S. 5-564 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan hij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen 6/12/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-597 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten 10/12/2010
S. 5-638 Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan 22/12/2010
S. 5-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 13/1/2011
S. 5-698 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering 26/1/2011
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŰntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-704 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 geco÷rdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen 26/1/2011
S. 5-708 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen 26/1/2011
S. 5-710 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel 26/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-736 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 28/1/2011
S. 5-738 Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" 28/1/2011
S. 5-739 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 28/1/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-827 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 4/3/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-876 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons 28/3/2011
S. 5-890 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade 23/3/2011
S. 5-902 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt 28/3/2011
S. 5-903 Voorstel van resolutie betreffende het recht op asiel in BelgiŰ voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie 28/3/2011
S. 5-905 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 28/3/2011
S. 5-988 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 28/3/2011
S. 5-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden 19/5/2011
S. 5-1036 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1░, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen 19/5/2011
S. 5-1048 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 26/5/2011
S. 5-1134 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te
schaffen
29/6/2011
S. 5-1137 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit 30/6/2011
S. 5-1140 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 30/6/2011
S. 5-1241 Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door fietsers 3/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŰle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
S. 5-1414 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie 22/12/2011
S. 5-1415 Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen 22/12/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1434 Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŰ in Afghanistan 12/1/2012
S. 5-1933 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie " Belgisch Staatsblad " nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden
17/1/2013
S. 5-1934 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
17/1/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen 13/12/2013
S. 5-2473 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 4/2/2014
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014