Voorstellen van Ludwig Vandenhove (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....

39 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-122 Wetsvoorstel betreffende de aanmeldingsplicht bij stadionverbod tijdens voetbalwedstrijden 24/7/2003
S. 3-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de administratieve sancties 24/7/2003
S. 3-131 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitÚs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones 24/7/2003
S. 3-132 Wetsvoorstel met betrekking tot de aanwerving van administratief en logistiek personeel van de lokale politie 24/7/2003
S. 3-133 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones 24/7/2003
S. 3-134 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 24/7/2003
S. 3-227 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek 9/10/2003
S. 3-228 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 9/10/2003
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-469 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op vereenvoudiging en de invoering van een dubbele nationaliteit voor Belgen die een vreemde nationaliteit aannemen 22/1/2004
S. 3-472 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 559 van het Strafwetboek 22/1/2004
S. 3-509 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek om het bedrieglijke gebruik van vrijgevigheid te beteugelen 10/2/2004
S. 3-513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 11/2/2004
S. 3-532 Voorstel van resolutie over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden 2/3/2004
S. 3-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel 5/3/2004
S. 3-650 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan 23/4/2004
S. 3-672 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de arbeidsrechtbanken van Brugge en Namen-Dinant betreft, van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 7/5/2004
S. 3-776 Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek 24/6/2004
S. 3-862 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 29bis in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met betrekking tot de opsporing van gestolen goederen 12/10/2004
S. 3-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 521 van het Strafwetboek 11/1/2005
S. 3-979 Wetsvoorstel tot wijziging van de benaming "hulpagent van politie" in "agent van politie" 11/1/2005
S. 3-1055 Wetsvoorstel tot beteugeling van de verhuring van onbewoonbare woningen en tot wijziging van de bepalingen betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters 22/2/2005
S. 3-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de inrichting van buurtbemiddeling in de politiezones 10/3/2005
S. 3-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 48 en 49 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het mandaat van de korpschef van de lokale politie betreft 27/5/2005
S. 3-1265 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken 28/6/2005
S. 3-1290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken 7/7/2005
S. 3-1559 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/2/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŰle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1634 Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 23/3/2006
S. 3-1698 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren 4/5/2006
S. 3-1699 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/5/2006
S. 3-1734 Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 31/5/2006
S. 3-1773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 27/6/2006
S. 3-1841 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, wat betreft de leeftijd van de minderjarigen 14/9/2006
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-2080 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17bis en 18 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 15/2/2007
S. 3-2081 Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen 15/2/2007
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007
S. 3-2463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten 30/4/2007

Legislatuur 2019-....