Voorstellen van Jean-Pierre Malmendier (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
S. 2-385 Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden 22/3/2000
S. 2-426 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen 5/5/2000
S. 2-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat de taken van het college van procureurs-generaal betreft 12/2/2001
S. 2-738 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van het Strafwetboek, wat het recht betreft van de partijen om inzage te vragen van het strafdossier in het stadium van het vooronderzoek van het strafproces en om het verrichten van een opsporingshandeling te vragen 4/5/2001
S. 2-816 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 29/6/2001
S. 2-1017 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven 23/1/2002
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1451 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen dader en slachtoffer, met het oog op herstel van schade 3/2/2003
S. 2-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen 9/4/2003