Voorstellen van Fauzaya Talhaoui (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1345 Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness 22/11/2011
S. 5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
S. 5-1554 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa 27/3/2012
S. 5-1703 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief 7/7/2012
S. 5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
S. 5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2206 Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 16/7/2013
S. 5-2258 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie 17/7/2013
S. 5-2338 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/11/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2473 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 4/2/2014
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014
S. 5-2824 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten 2/4/2014
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014

Legislatuur 2003-2007