Voorstellen van Isabelle Durant (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

36 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen 19/9/2007
S. 4-187 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 19/9/2007
S. 4-188 Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 19/9/2007
S. 4-189 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
19/9/2007
S. 4-190 Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 19/9/2007
S. 4-191 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriŽle kabinetten 19/9/2007
S. 4-192 Wetsvoorstel tot regulering van het medisch aanbod 19/9/2007
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-245 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 9/10/2007
S. 4-246 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
---------------
Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
9/10/2007
S. 4-247 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 9/10/2007
S. 4-248 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 9/10/2007
S. 4-249 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/10/2007
S. 4-250 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 9/10/2007
S. 4-251 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 9/10/2007
S. 4-252 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 9/10/2007
S. 4-253 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 9/10/2007
S. 4-254 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 11/10/2007
S. 4-255 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 11/10/2007
S. 4-256 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 9/10/2007
S. 4-257 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 9/10/2007
S. 4-258 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 9/10/2007
S. 4-259 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 9/10/2007
S. 4-260 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 9/10/2007
S. 4-327 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma 23/10/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-642 Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen 13/3/2008
S. 4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
S. 4-873 Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal 14/7/2008
S. 4-1014 Voorstel van resolutie voor een betere financiŽle ondersteuning van mucoviscidosepatiŽnten 19/11/2008
S. 4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
S. 4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009

Legislatuur 2003-2007