Voorstellen van Jan Steverlynck (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-683 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 9/3/2001
S. 2-755 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken 17/5/2001
S. 2-764 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 6/6/2001
S. 2-819 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 29/6/2001
S. 2-1038 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft 4/2/2002
S. 2-1083 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de fiscale neutraliteit van afsplitsingsverrichtingen betreft 15/3/2002
S. 2-1095 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan 16/4/2002
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1193 Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo 5/6/2002
S. 2-1254 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de leningen van natuurlijke personen aan startende ondernemers 18/7/2002
S. 2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
S. 2-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden 14/10/2002
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003
S. 2-1510 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 28/2/2003
S. 2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003

Legislatuur 2003-2007