Voorstellen van Yves Buysse (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

39 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-615 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 5/3/2008
S. 4-616 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 5/3/2008
S. 4-618 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 6/3/2008
S. 4-636 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 12/3/2008
S. 4-637 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 12/3/2008
S. 4-653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 19/3/2008
S. 4-666 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging 27/3/2008
S. 4-671 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ž 2, vierde lid, van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen 2/4/2008
S. 4-859 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
8/7/2008
S. 4-860 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 8/7/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 10/10/2008
S. 4-990 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd 4/11/2008
S. 4-1018 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŰ 24/11/2008
S. 4-1019 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten 1/1/2008
S. 4-1020 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 24/11/2008
S. 4-1023 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 24/11/2008
S. 4-1024 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ž 1, II, 3░, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 24/11/2008
S. 4-1025 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 24/11/2008
S. 4-1106 Voorstel van resolutie teneinde de geleidelijke afschaffing van de zogenaamde "ministeriŰle kabinetten" te bewerkstelligen 9/1/2009
S. 4-1229 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 17/3/2009
S. 4-1284 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft 21/4/2009
S. 4-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft 21/4/2009
S. 4-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1300 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 30/4/2009
S. 4-1367 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten 22/6/2009
S. 4-1415 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/7/2009
S. 4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
S. 4-1435 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3░, en 69, 3░ van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
2/10/2009
S. 4-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen 6/10/2009
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1592 Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties 6/1/2010
S. 4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
S. 4-1754 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 27/4/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003